ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    ผลของโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาแบบกลุ่มต่อภาวะเครียดของนักศึกษาพยาบาลที่จะขึ้นฝึกบนหอผู้ป่วย
ปีงบประมาณ   ::    2558
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    ณิชาภัทร มณีพันธ์
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    127000
ประเภทโครงการวิจัย   ::    กึ่งทดลอง
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::    ผลของโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาแบบกลุ่มต่อภาวะเครียดของนักศึกษาพยาบาลที่จะขึ้นฝึกบนหอผู้ป่วย
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::           วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาแบบกลุ่มต่อภาวะเครียดของของนักศึกษาพยาบาลที่จะขึ้นฝึกภาคปฏิบัติบนหอผู้ป่วยในโรงพยาบาล วัสดุและวิธีการ การวิจัยนี้เป็นวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experiment Research) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปี 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีภาวะเครียดในระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง จำนวน 60 คน แบ่งเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ในขณะที่กลุ่มควบคุม ได้รับการดูแลตามปกติ หลังการให้สุขภาพจิตศึกษาในกลุ่มทดลอง 4 สัปดาห์ ทั้งสองกลุ่มจะได้รับการประเมินภาวะเครียดอีกครั้งหนึ่ง ผลการศึกษา ภายหลังการให้โปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา นักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองมีคะแนนภาวะเครียด ต่ำกว่าก่อนการให้สุขภาพจิตศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t = 9.68, p< .05) ในขณะที่คะแนนภาวะซึมเศร้าของกลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่างในระดับนัยสำคัญทางสถิติ (t = 1.96, p> .05) สรุป โปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาแบบกลุ่ม สามารถลดภาวะเคียดของนักศึกษาพยาบาลที่จะขึ้นฝึกภาคปฏิบัติบนหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้ คำสำคัญ โปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา,ภาวะเครียด,นักศึกษาพยาบาล
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    2559-07-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.2