ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    ต้นทุนชีวิตของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ปีงบประมาณ   ::    2558
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    อภิญญา เยาวบุตร
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    อรุณรัตน์ สมสุวรรณ
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    69500
ประเภทโครงการวิจัย   ::    สำรวจ
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::    ต้นทุนชีวิตของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          การศึกษาเชิงสำรวจภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนชีวิต ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2558 โดยใช้แนวคิดเรื่องต้นทุนชีวิต (Life assets) กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี จำนวน 255 คน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) และคำนวณ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของจำนวนนักศึกษาของแต่ละชั้นปีที่ศึกษา (Proportionate Stratified random sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสำรวจต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย (ฉบับเยาวชน) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี มีระดับต้นทุนชีวิตผ่านเกณฑ์ทุกพลัง โดยพลังครอบครัวและพลังตัวตนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (ร้อยละ 90.40 และ 80.46 ตามลำดับ) พลังสร้างปัญญาและพลังชุมชนอยู่ในเกณฑ์ดี (ร้อยละ 72.57 และ 71.05 ตามลำดับ) และพลังเพื่อน และกิจกรรมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง (ร้อยละ 69.59) จากผลการศึกษาครั้งนี้นำไปสู่การดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างเสริมต้นทุนชีวิตเพื่อลดปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงและสร้างเสริมพฤติกรรมที่ดี และการวางนโยบายในการดำเนินงานในเชิงรุกโดยอาศัย การมีส่วนร่วมจากครอบครัว สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ ในชุมชนเพื่อให้เด็กและเยาวชนเติบโต เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป คำสำคัญ: ต้นทุนชีวิต, เด็กและเยาวชน, นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    2559-07-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.2