ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
ปีงบประมาณ   ::    2558
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    อรุณรัตน์ สมสุวรรณ
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    67500
ประเภทโครงการวิจัย   ::    สำรวจ
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::    ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          การศึกษาเชิงสำรวจภาคตัดขวาง(Cross-sectional study) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานี และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานีกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-3 มหาวิทยาลัยราชธานี ปีการศึกษา 2558 จำนวน 258 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามช่วงเดือนมิถุนายน 2559 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแคว์ และสถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานี อยู่ในระดับมากถึงร้อยละ 64.3 ทัศนคติต่อการสวมหมวกนิรภัยในเชิงลบ ร้อยละ 92.6 และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้บังคับหมวกนิรภัยพบในระดับปานกลาง ร้อยละ 52.3 ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ได้แก่ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การขับขี่รถจักรยานยนต์ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้บังคับหมวกนิรภัย และทัศนคติต่อการสวมหมวกนิรภัย จากผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการจัดโครงการในการพัฒนาความรู้และส่งเสริมทัศนคติต่อการสวมหมวกนิรภัย เพื่อช่วยลดอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุในกลุ่มนักศึกษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ คำหลัก: พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย, นักศึกษาพยาบาล, ทัศนคติการสวมหมวกนิรภัย
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    2559-07-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.2