ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
ปีงบประมาณ   ::    2558
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    จริยา กฤติยาวรรณ
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    78500
ประเภทโครงการวิจัย   ::    พรรณนา
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::    ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::           การวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ทัศนคติต่อวิชาชีพ กับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี กลุ่มตัวอย่างจำนวน 414 คน สุ่มเลือกแบบเจาะจง เป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2และปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2558 เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 1) ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคล 2) ทัศนคติต่อวิชาชีพการพยาบาล 3) พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล ตรวจความตรงของเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามส่วนที่ 2 และ 3 เท่ากับ 0.87 และ 0.95 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.35 ,SD.= 0.56) ทัศนคติต่อวิชาชีพการพยาบาลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.64 ,SD.= 0.20 ) ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ได้แก่ อายุ (r = 0.11 ) ส่วนทัศนคติต่อวิชาชีพการพยาบาล มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 (r = 0.83 ) ข้อเสนอแนะจากการวิจัยนี้ ควรพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลให้อยู่ในระดับสูงทุกด้าน เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพพยาบาลที่ดีต่อไป คำสำคัญ : พฤติกรรมเชิงจริยธรรม,จรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล, ทัศนคติต่อวิชาชีพการพยาบาล
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    2559-07-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.2