ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    ทัศนคติและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
ปีงบประมาณ   ::    2558
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    สาลินี แนวหล้า
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    ปริญญา ผกานนท์
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    121500
ประเภทโครงการวิจัย   ::    สำรวจ
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::    ทัศนคติและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::           การวิจัยเชิงสำรวจนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น ในจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น (ม.1 - ม.3) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 อายุ 13-15 ปี จำนวน 399 คน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้น มีค่าเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้วิธีการของ Cronbach Alpha Coefficient มีความเชื่อมั่นด้านทัศนคติ เท่ากับ 0.72 และด้านการพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเท่ากับ 0.71 ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยว่าเพศหญิงควรจะรักษาพรหมจรรย์จนกว่าจะถึงวันแต่งงาน (ร้อยละ 61.2) และพบว่า ร้อยละ 48.5 เห็นด้วยกับการดูมิวสิควีดีโอมีส่วนกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ทางเพศได้ ด้านพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ทั้งกับเพื่อนต่างเพศและเพศเดียวกัน ร้อยละ 95.5 ไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์เข้าเว็ปโป๊กับเพื่อนต่างเพศ ร้อยละ 93.7 ไม่เคยดูหนัง/หนังสือ/วิดีโอโป๊กับเพื่อนต่างเพศ ร้อยละ 92.5 ไม่เคยมีพฤติกรรมไปเที่ยวสถานเริงรมย์กับเพื่อนต่างเพศ ร้อยละ 90.2 และไม่เคยสูบบุหรี่,ไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ร้อยละ 91.5 และ 75.6 ตามลำดับ คำสำคัญ: ทัศนคติ, พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ, วัยรุ่น
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    2559-07-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.2