ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    การเผชิญปัญหาที่มุ่งแก้ปัญหา และการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม กับการปรับตัวของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ปีงบประมาณ   ::    2558
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    138000
ประเภทโครงการวิจัย   ::    พรรณนา
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::    การเผชิญปัญหาที่มุ่งแก้ปัญหา และการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม กับการปรับตัวของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          การวิจัยครั้งนี้มีรูปแบบการศึกษาเชิงพรรณา (descriptive design) เพื่อหาความสามารถในการทำนายของการเผชิญปัญหาที่มุ่งแก้ปัญหา และการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ต่อการปรับตัวของผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 371 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามและทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา เปรียบเทียบความแตกต่างและหาความสัมพันธ์ด้วยสถิติเชิงวิเคราะห์ เช่น T-test, One way ANOVA, Pearson’s correlation, และ Stepwise Multiple Regression Analysis ผลการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุมีการเผชิญปัญหาที่มุ่งแก้ปัญหาและการปรับตัวอยู่ในระดับดี การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมอยู่ในระดับปานกลาง ตัวแปรด้านสถานภาพสมรส ลักษณะครอบครัว มีผลต่อการปรับตัวของผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้สูงอายุที่มีการศึกษาสูงจะมีการปรับตัวที่ดีกว่ากลุ่มที่มีการศึกษาต่ำกว่า การเผชิญปัญหาที่มุ่งแก้ปัญหาและการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม เป็นปัจจัยร่วมกันทำนายการปรับตัวของผู้สูงอายุได้ร้อยละ 37 คำสำคัญ: ผู้สูงอายุ การปรับตัว การเผชิญปัญหาที่มุ่งแก้ปัญหา การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    2559-07-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.2