ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 :กรณีศึกษานักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ปีการศึกษา 2558
ปีงบประมาณ   ::    2558
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ)
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    64000
ประเภทโครงการวิจัย   ::    พรรณนา
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::    ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 :กรณีศึกษานักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ปีการศึกษา 2558
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 238 คน โดยวิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอนตามชั้นปี และสุ่มแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปและแบบสอบถามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ พัฒนาเครื่องมือโดยผู้วิจัยจากการทบทวนวรรณกรรม คำนวณค่า CVI = 0.83 วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นด้วยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach,s alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง (ร้อยละ 95.8) อายุเฉลี่ย 20.42 ปี ( = 20.42, SD=1.16, Range = 19-26) ระดับชั้นปีส่วนใหญ่เป็นชั้นปี 3 (ร้อยละ 36.1) เกรดเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 2.51-3.00 (ร้อยละ 46.60) จากการใช้แบบสอบถามทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 พบว่า ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี อยู่ในระดับมาก ( = 3.87, SD=.46) โดยที่ทักษะการใช้ชีวิตในวัฒนธรรมข้ามชาติ (Cross - Cultural Skills) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( = 4.07, SD=.62) รองลงมาคือทักษะการทำงานอย่างร่วมพลัง (Collaborative Skills) ( = 4.03, SD=.53) และทักษะที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ การคิดเลข (Arithmetics) ( = 3.58, SD=.61) ผลที่ได้จากการศึกษาผู้เกี่ยวข้องสามารถนำไปวางแผนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อไปได้ คำสำคัญ: ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21, นักศึกษา, พยาบาลศาสตร์
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    2559-07-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.2