ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    ความสัมพันธ์ระหว่างพลังสุขภาพจิตกับความเครียดของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
ปีงบประมาณ   ::    2558
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    สุจิตรา กฤติยาวรรณ
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    82500
ประเภทโครงการวิจัย   ::    พรรณนา
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::    ความสัมพันธ์ระหว่างพลังสุขภาพจิตกับความเครียดของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::           วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพลังสุขภาพจิต ระดับความเครียด และความสัมพันธ์ระหว่างพลังสุขภาพจิตกับระดับความเครียดของนักศึกษา กลุ่มประชากรเป็นนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1-3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี จำนวน 260 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามประกอบด้วยแบบประเมินพลังสุขภาพจิต และแบบทดสอบความเครียดสวนปรุง ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความเครียดและพลังสุขภาพจิตโดยหาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้ ANOVA ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่ (ร้อยละ 43.46) มีความเครียดอยู่ในระดับมาก ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 55.77) มีพลังสุขภาพจิตต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ พลังสุขภาพจิตกับความเครียดของนักศึกษาพยาบาลพบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r=0.191) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยความเครียดและพลังสุขภาพจิตต่างจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤05) จึงควรจัดกิจกรรมเพื่อลดความเครียด และสร้างเสริมพลังสุขภาพจิต ให้แก่นักศึกษาเพื่อให้มีพลังสุขภาพจิตดีต่อไป
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    2559-07-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.2