ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศใน จังหวัดอุบลราชธานี
ปีงบประมาณ   ::    2558
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    ภาวินี ศรีสันต์
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายนอก
งบประมาณโครงการ   ::    0
ประเภทโครงการวิจัย   ::    เชิงปฏิบัติการ
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::    เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศใน จังหวัดอุบลราชธานี
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::           การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศในจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวน 420 คน นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ จำนวน 25 คน การท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และมัคคุเทศก์ จำนวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามความสนใจในกิจกรรมการบริการเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยว วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยสนใจรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงบำบัดรักษา คือ การตรวจสุขภาพ ทันตกรรม และการเสริมความงาม และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพที่สนใจ คือ การฝึกสมาธิแนวพุทธศาสตร์ การนวดแผนไทย และการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสนใจในกิจกรรมการนวดแผนไทย การนวดสปาเท้าและการบริการอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ สถานการณ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดอุบลราชธานีในปัจจุบันยังพบได้น้อย แต่จะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่นำเสนอสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศในจังหวัดอุบลราชธานี นั้นประกอบด้วย กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ ร่วมกับกิจกรรมการเที่ยวชมแหล่งธรรมชาติ และการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา โดยมีระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 2-3 วัน
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    2559-07-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.2