ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    อำนาจการทำนายของผลคะแนนการคัดเลือกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
ปีงบประมาณ   ::    2558
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    ภาวินี ศรีสันต์
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    51500
ประเภทโครงการวิจัย   ::    พรรณนา
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::    อำนาจการทำนายของผลคะแนนการคัดเลือกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาเพื่อศึกษาอำนาจการทำนายของผลคะแนนการคัดเลือกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จำนวน 182 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลคะแนนการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O net) ผลคะแนนการสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ผลคะแนนการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) และผลคะแนนการสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( r=.571, r=.567. r=.408 และ r=.153 ตามลำดับ) คะแนนสอบคัดเลือกที่เป็นตัวทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 คือ ผลคะแนนการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน และ ผลคะแนนการสอบความถนัดทั่วไป ใช้พยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ร้อยละ 41.1 (R2=0.411, F=62.410, p<.001)
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    2559-07-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.2