ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    การพยาบาลเอื้ออาทรผู้สูงอายุตามการรับรู้ของผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ปีงบประมาณ   ::    2558
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    118000
ประเภทโครงการวิจัย   ::    พรรณนา
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::    การพยาบาลเอื้ออาทรผู้สูงอายุตามการรับรู้ของผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          การวิจัยเชิงพรรณนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพยาบาลเอื้ออาทรผู้สูงอายุตามการรับรู้ของผู้สูงอายุที่เข้ารับการในโรงพยาบาล หอผู้ป่วยจักษุ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างจำนวน 316 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ แบบสอบถามการพยาบาลเอื้ออาทรผู้สูงอายุตามการรับรู้ของผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล มีค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาคอนบาร์ค .91 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า การพยาบาลเอื้ออาทรผู้สูงอายุตามการรับรู้ของผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก( mean = 3.62, S.D.= 0.57) ทั้งนี้ด้านการส่งเสริมครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุในโรงพยาบาล ด้านการเคารพและพิทักษ์สิทธิ์ผู้สูงอายุ และด้านการพยาบาลและการจัดสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุในโรงพยาบาลอยู่ในระดับมาก (mean = 3.74, S.D. =0.49, mean= 3.70, S.D.=0.53 และ mean= 3.67, S.D.= 0.55 ตามลำดับ) ส่วนด้านการจัดองค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุอยู่ในระดับปานกลาง ( mean= 3.46 S.D. =0.65) คำสำคัญ: ผู้สูงอายุ การพยาบาลเอื้ออาทร
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    2559-07-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.2