ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการบริจาคโลหิตของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
ปีงบประมาณ   ::    2558
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    ศศลักษณ์ แก้วบุตรา
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    ภาวินี ศรีสันต์
ปิยะวดี ทองโปร่ง
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    58500
ประเภทโครงการวิจัย   ::    สำรวจ
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลพื้นฐานและวิชาบริหารการพยาบาล
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::    แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการบริจาคโลหิตของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา แรงจูงใจเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ทําการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 2559 โดย การส่งแบบสอบถามให้กับนักศึกษา (215 คน) และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ย ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มาบริจาคโลหิตส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 96.74 เพศชายร้อยละ 3.26 และมีกรุ๊ปเลือดกรุ๊ปโอมากที่สุดร้อยละ 40.00 แรงจูงใจในการผลักดันให้อยากมาบริจาคโลหิตของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยกับความเชื่อด้านบุคคลและความเชื่อทางด้านศาสนาที่ว่าการบริจาคโลหิตทำให้ได้รับบุญกุศลมากมีจำนวนร้อยละ 32.71 และ 33.49 ตามลำดับ แรงจูงใจในด้านสื่อประชาสัมพันธ์ ด้านสังคม ด้านความต้องการของที่ระลึกหลังบริจาคโลหิต อยู่ในระดับปานกลาง มีจำนวนร้อยละ 19.07, 22.71 และ 13.49 ตามลำดับ ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิตส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างทราบเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนมาบริจาคโลหิตคือพักผ่อนให้เพียงพอในคืนก่อนวันที่จะบริจาคโลหิต คำหลัก: แรงจูงใจ, การบริจาคโลหิต, นักศึกษาพยาบาลศาสตร์
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    2559-07-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.2