ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    Predictive Factors self - care behaviors to prevent kidney Complication of diabetic patient in Nong kae
ปีงบประมาณ   ::    2557
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    กาญจนา อยู่เจริญสุข
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    0
ประเภทโครงการวิจัย   ::    พรรณนา
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลพื้นฐานและวิชาบริหารการพยาบาล
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::   
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          This research aimed to study self-care behaviors for preventing kidney complications in diabetic patients and to study predictive factors self-care behaviors for preventing kidney complications.The study group comprised 175 diabetic patients attending a diabetic clinic at Nong Kae health promoting hospital. The research instrument was a survey questionnaire,was gained the reliability coefficient of 0.86 respectively.The statistics used in data analysis included percentage,arithmetic mean,standard deviation,and multiple regression analysis.The research findings were as follows:The respondents self-care behaviors for preventing kidney complications were found to be at a good level.The best predictors,arranged in the order of importance,including 4 variables:factors of perceived severity of kidney disorders,perceived benefits of performing self-care behaviors,perceived self-efficacy to performing self-care behaviors,and knowledge of chronic kidney disorders,able to predict self-care behaviors for preventing kidney complications by 45 percent of accuracy with the standard error estimation of 1.27.In conclusion,it is necessary to encourage diabetic patients to perceived self-care for preventing kidney complications appropriately, and to perform self-care behaviors correctly for preventing kidney complications. Keywords:Self-care behavior;kidney complication;diabetic patient
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    2558-07-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.4