ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในเขต ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี
ปีงบประมาณ   ::    2556
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    หงษ์ บรรเทิงสุข
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    10000
ประเภทโครงการวิจัย   ::    พรรณนา
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::   
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::           การวิจัยครั้งเป็นการวิจัยเชิงบรรยายมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในเขตตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี 2) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในเขตตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล การสนับสนุนทางสังคม กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 260 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์การสนับสนุนทางสังคม แบบวัดภาวะซึมเศร้างในผู้สูงอายุไทย ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา และหาค่าความเที่ยงของเครื่องมือทุกฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่าภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในเขตตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ไม่มีภาวะซึมเศร้างจำนวนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 66.50 รองลงมาคือมีภาวะซึมเศร้าเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 31.20 และมีเพียงร้อยละ 6.00 เท่านั้นที่มีภาวะซึมเศร้างระดับปานกลาง การสนับสนุนทางสังคม ด้านการมีโอกาสเอื้อประโยชน์ต่อผู้อื่น และด้านการยอมรับว่าเป็นผู้มีคุณค่า มีความสัมพันธ์ทางลบในระดับต่ำกับภาวะซึมเศร้า r= -.127ม -.185 ตามลำดับ ผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางส่งเสริมเพื่อป้งอกันการเกิดภาวะซึมเศร้างของผู้สูงอายุโดยส่งเสริม การสนับสนุนทางสังคมด้านการมีโอกาสเอื้อประโยชน์ต่อผู้อื่น และด้านการยอมรับว่าเป็นผู้มีคุณค่า คำสำคัญ: ผู้สูงอายุ ภาวะซึมเศร้า
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    2556-08-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.2