ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    Factrs effecting mother s behavion of hand foot and mouth disease preven tion in Ubon Rachathani Municipality
ปีงบประมาณ   ::    2557
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    เพชรตะวัน ธนะรุ่ง
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    สุกัญญา เกิดสุข
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    0
ประเภทโครงการวิจัย   ::    พรรณนา
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::   
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    2558-07-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.4