ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    Factors Related to Quality of Life of the Elderly Persons Living Alone in KaumnurmsabSubdistrict, WarinchamrabDistrict,Ubonratchathani Province
ปีงบประมาณ   ::    2557
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    แพรวทิพฑ์ สุธีรประเสริฐ
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    ปาริชาติ ชูรัตน์
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    81500
ประเภทโครงการวิจัย   ::    พรรณนา
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::   
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          The present study was descriptive research which aimed at investigating quality of life and factors related to quality of life of the elderly persons living alone in Kamnamsap Subdistrict, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province. The study sample consisted of 100 elderly persons age 60 years old or older who were living alone. The subjects were recruited by means of simple random sampling. The instruments used in data collection consisted of the demographic characteristics questionnaire and the WHOQOL-BREF-Thai. Data were analyzed by means of frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s product moment correlation coefficient. The findings revealed that 95% of the elderly living alone in Kamnamsap Subdistrict was at a moderate level. The factors that were related to quality of life of the elderly persons living alone in Kamnamsap Subdistrict, Warincamrab District, Ubon Ratchathani Province were age, occupation, and income. Age was negatively related to quality of life (r = -.204), while occupation and income were positively related to quality of life of the elderly persons living alone in Kamnamsap Subdistrict, Warincamrab District, Ubon Ratchathani Province with statistical significance at 0.05 level (r = .213 and r = .242, respectively). Based on the study findings, it is recommended that healthcare personnel should coordinate with related agencies to promote occupational training among elderly persons in the community to help them earn more incomes. In addition, knowledge and advice on healthcare should be disseminated to more appropriately suit the needs of elderly persons to ensure their quality of life. Keywords: elderly persons, quality of life
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    2558-07-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.2