ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    Health Promoting Behaviors of Nursing Students in Ratchathani University
ปีงบประมาณ   ::    2557
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    เพชรตะวัน ธนะรุ่ง
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    153500
ประเภทโครงการวิจัย   ::    พรรณนา
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::   
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          A nursing student is expected and trained to perform a good model of health promoting behaviors to cope with a nurse life. This quantitative study aimed to investigate the health promoting behaviors of the nursing students in Ratchathani University. A study was conducted on the second-year nursing students in Ratchathani University. The study samples were selected by cluster sampling method obtaining 106 students. Data were collected by questionnaire involving health promoting behaviors constructed by the author, its reliability test was 0.83 and analyzed by descriptive statistics. The finding revealed that most of participants performed medium level of the 6 aspects of behaviors as the following. The health responsibility was at medium level ( =2.24), the physical activity was at medium level ( =2.34) , the nutrition was at medium level ( =2.44). The interpersonal relationship was at good level ( =3.31), the stress management was at medium level ( =2.66) and spiritual improvement was at good level ( =3.21). Balanced-nutrition and exercise behaviors were not well practiced by most of students probably due to their life styles and unawareness of their importance to health and working. The recommendations of the study were that the university should promote awareness and incentive for exercise and healthy food consumption as well as appropriate recreation activities to create a model of nursing student with good health promoting behaviors. Key words: health promoting behaviors, nursing student
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    2558-07-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.2