ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    Health promotion model for dementia older adults prevention
ปีงบประมาณ   ::    2557
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    รวีวรรณ เผ่ากัณหา
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ)
นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)
อรชร บุติพันดา
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    95000
ประเภทโครงการวิจัย   ::    เชิงปฏิบัติการ
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::   
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          The purpose of this descriptive research was to described a preliminary model for demented older adults prevention using by health promotion and community participation. The purposive sample size were 36 health volunteers, 2 nurses and health care person, and 20 older adults who had been lived in community, Ubon Ratchathani province. The research data were collected by interviewed and focus group. The contents analysis was used to analyzed data. The results revealed that heath promotion model was to set up by the participatory of the steak holder, the components were the knowledge of health volunteers, nurses and health care persons and the elderly about dementia prevention and the Thai minimal state examination for early screening. And using reminiscence group activity for health promotion was to continue for promoting cognitive function, human relation and stress relaxation. These results suggested that nurses and health care persons should pay attention about dementia prevention in the elderly and using by the health promotion model for dementia prevention especially cognitive early screening and promote memory skills. Keywords: health promotion model, dementia, older adult
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    2558-07-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.4