ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    Health Promoting Lifestyles in Chronic Peptic Ulcer Patients Without Complication
ปีงบประมาณ   ::    2557
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    ลลิดา ปักเขมายัง
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    73500
ประเภทโครงการวิจัย   ::    พรรณนา
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย   ::   
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          The research objective were to study health promoting lifestyles in chronic peptic ulcer patients without complication. The samples group consisted of 250 chronic peptic ulcer patients without complication in health promotion Tambon sunjic hospital, Saisomdet distric Roi-et province, more than 1 year. This sample size was calculated using the Krejcie and Morgan statistical table, obtained by simple random sampling. The data collecting instrument was a questionnaire. Statistics for data analysis were based of frequency, percentages, mean and standard deviation
ช่วงเวลาเผยแพร่   ::    2558-07-00
หน่วยน้ำหนัก   ::    0.2