ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย     คฑาวุฒิ จันทร์สมุด

โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
ไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมของผู้หญิงชนบทในเขตจังหวัดอุดรธานี ดรุณี คชพรหม 2554ภายใน
2   บทบาทการเป็นสามีตามการรับรู้ของนักศึกษาชาย ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชธานี สุชาดา สมบูรณ์ 2554ภายใน
3   การเห็นคุณค่าพรหมจารีของวัยรุ่นหญิง : กรณีศึกษาเขตเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม 2554ภายใน
4   เปรียบเทียบเจตคติของสังคมที่มีต่อผู้หญิงและผู้ชายที่แต่งงานหลายครั้ง : กรณีศึกษาประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปนธร ธรรมสัตย์ 2554ภายใน
5   การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพและแนวปฏิบัติที่ดีของทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา สุชาดา สมบูรณ์ 2554ภายใน
6   การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชา 421 315 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ ปนธร ธรรมสัตย์ 2554ภายใน
7   การดูแลสุขภาพทางเพศของชายขายบริการทางเพศสำหรับกลุ่มชายรักชาย กชพร ทิพย์มาตย์ 2554ภายใน
8   รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเองของชุมชนชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม 2554ภายใน

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง

ลำดับ ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม วันที่ / ระยะเวลา หน่วยงานที่จัด / ประเภทของการพัฒนา ปีการศึกษา CNEU ที่ได้รับ
ไม่ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล

ภาระการสอน

ลำดับ รายวิชา ชั่วโมงทฤษฎี ชั่วโมงปฏิบัติ ชั่วโมงทดลอง ภาคเรียนที่ / ปีการศึกษา
ไม่ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล