ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย     ภาวินี ศรีสันต์

โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความผาสุกทางจิตวิญญาของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ภาวินี ศรีสันต์ 2556ภายใน
2   การเลือกงานของบัณฑิตพยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี ภาวินี ศรีสันต์ 2556ภายใน
3   ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุภาพกับการป้องกันโรคและการบาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานเก็บขยะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ภาวินี ศรีสันต์ 2556ภายใน
4   ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้วัฒนธรรมความปลอดภัยของผู้ป่วยและการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี ภาวินี ศรีสันต์ 2557ภายใน
5   อำนาจการทำนายของผลคะแนนการคัดเลือกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ภาวินี ศรีสันต์ 2558ภายใน
6   เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศใน จังหวัดอุบลราชธานี ภาวินี ศรีสันต์ 2558ภายนอก
7   พฤติกรรมจริยธรรมต่อผู้ป่วยของผู้ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชธานี ภาวินี ศรีสันต์ 2560ภายใน
8   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคาดหวัง แรงสนับสนุนจากเพื่อนและผลการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งของผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชธานี ภาวินี ศรีสันต์ 2559ภายใน
9   ความแตกฉานด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยหลังผ่าตัดลิ้นหัวใจ ภาวินี ศรีสันต์ 2561ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการบริจาคโลหิตของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ศศลักษณ์ แก้วบุตรา 2558ภายใน

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง

ลำดับ ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม วันที่ / ระยะเวลา หน่วยงานที่จัด / ประเภทของการพัฒนา ปีการศึกษา CNEU ที่ได้รับ
1
โครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ครั้งที่ 2 • 2559-08-19
• 14 ชั่วโมง
• สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
•ด้านการเรียนการสอน
• 2558 • -
2
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Cardiac rhythm : theory, analysis & nursing care for critical care nurses • 2558-08-25
• 21 ชั่วโมง
• คณะแพทย์ศาสตร์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
•ด้านวิชาการ
• 2558 • -
3
โครงการเรื่อง "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" ครั้งที่ 3 • 2558-11-30
• 35 ชั่วโมง
• สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
•ด้านวิชาการ
• 2558 • -
4
โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ภายใต้การสนับสนุน • 2558-12-24
• 14 ชั่วโมง
• สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
•ด้านวิชาการ
• 2558 • -
5
ประชุมสัมมนา การนำการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 2557 ไปใช้: ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข • 2558-12-21
• 7 ชั่วโมง
• สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
•ด้านวิชาการ
• 2558
6
โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ • 2559-01-04
• 35 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2558 • -
7
ประชุมชี้แจงโครงการเรื่อง "ทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่" • 2559-02-23
• 7 ชั่วโมง
• สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
•ด้านวิชาการ
• 2558 • -
8
โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา • 2559-03-04
• 14 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2558 • -
9
ประชุมสัมนาเรื่อง "แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558" • 2559-06-27
• 14 ชั่วโมง
• สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.)
•ด้านวิชาการ
• 2558 • -
10
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน • 2559-07-02
• 7 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2558 • -
11
โครงการการสัมมนาการเรียนการสอน “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยเกมส์ เพื่อ เสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” • 2559-07-28
• 7 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2558 • -
12
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่1" • 2559-07-29
• 7 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2558 • -
13
โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ • 2560-03-06
• 40 ชั่วโมง
• ม.ราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2559 • 28.5
14
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Cardiac rhythm : theory, analysis&nursing care foe critical care nurses • 2560-08-25
• 24 ชั่วโมง
• โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
•ด้านวิชาชีพ
• 2559 • 0
15
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่2" • 2560-07-26
• 16 ชั่วโมง
• ม.ราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2559 • 0
16
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์(ร่าง)มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการพยาบาลศาสตร์ (มคอ.1) • 2560-06-13
• 8 ชั่วโมง
• สภาการพยาบาล
•ด้านวิชาการ
• 2559 • 0
17
ประชุมวิชาการระดับชาติฯ เรื่อง การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อหลักเรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศ เสริมพลัง การศึกษาวิชาชีพสุขภาพ” • 2560-11-06
• 24 ชั่วโมง
• มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช)
•ด้านวิชาชีพ
• 2560 • 0
18
ประชุมวิชาการ เรื่อง ระบบและกลไกจริยธรรมในการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ • 2560-12-20
• 24 ชั่วโมง
• สภาการพยาบาล
•ด้านวิชาชีพ
• 2560 • 0
19
ประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจร และเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด ประจำปี 2560 • 2560-11-20
• 16 ชั่วโมง
• สภาการพยาบาล
•ด้านวิชาการ
• 2560 • 0
20
ประชุม เรื่องการพิจารณารูปแบบการบูรณาการใช้ยาอย่างสมเหตุในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต • 2560-12-04
• 8 ชั่วโมง
• สภาการพยาบาล
•ด้านการเรียนการสอน
• 2560 • 0
21
ประชุมและรับฟังคำชี้แจงเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ • 2561-01-05
• 4 ชั่วโมง
• สภาการพยาบาล
•ด้านวิชาชีพ
• 2560 • 0
22
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศก่รรับทราบหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHE Curriculum Online และระบบฐานข้อมูลการประกันคถณภาพการศึกษา CHE QA Online • 2561-08-31
• 6 ชั่วโมง
• สกอ.
• 2561 • 0
23
ประชุม Update in General Surgery • 2562-01-17
• 12 ชั่วโมง
• รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯ
•ด้านวิชาชีพ
• 2561
24
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Application Kahoot • 2561-10-25
• 2 ชั่วโมง
• คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2561 • 0

ภาระการสอน

ลำดับ รายวิชา ชั่วโมงทฤษฎี ชั่วโมงปฏิบัติ ชั่วโมงทดลอง ภาคเรียนที่ / ปีการศึกษา
1
822101 มโนทัศน์และทฤษฎีการพยาบาล (หลักสูตร 2556) 10 0 0 1/2561
2
822207 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 (หลักสูตร 2556) 12 0 0 2/2561
3
822308 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 (หลักสูตร 2556) 33 0 0 2/2561
4
822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล (หลักสูตร 2556) 12 0 0 2/2561
5
822434 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล (หลักสูตร 2556) 0 70 70 2/2561
6
822 101 มโนมติและทฤษฎีทางการพยาบาล (หลักสูตร 2561) 2 0 0 3/2561
7
822321 การวิจัยทางการพยาบาล (หลักสูตร 2556) 0 0 0 3/2561