ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย     ดรุณี คชพรหม

โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมของผู้หญิงชนบทในเขตจังหวัดอุดรธานี ดรุณี คชพรหม 2554ภายใน
2   การสำรวจทัศนคติในการเลือกคบเพื่อนของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ดรุณี คชพรหม 2560ภายใน
3   ศึกษาการคบมิตรแท้-มิตรเทียมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชธานี ดรุณี คชพรหม 2560ภายใน
4   A Study of English Speaking and Listening Communication Problem of Third Years Students in Business English University Class at Ratchatani University ดรุณี คชพรหม 2559ภายใน
5   ประสิทธิผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังแบบญาติมีส่วนร่วมโดยการประยุกต์ใช้กระบวนการ AIC ดรุณี คชพรหม 2559ภายใน
6   การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชาชนเพศชาย บ้านหนองโน ตำบลน้ำคำ จังหวัด ศรีสะเกษ ดรุณี คชพรหม 2561ภายใน
7   ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย ในอำเภอไพรบึง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ดรุณี คชพรหม 2561ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   พฤติกรรมการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชธานี ชลธิชา อรุณพงษ์ 2553ภายใน

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง

ลำดับ ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม วันที่ / ระยะเวลา หน่วยงานที่จัด / ประเภทของการพัฒนา ปีการศึกษา CNEU ที่ได้รับ
1
ประชุมวิชาการสัญจรสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 1/2560 “ จริยธรรมและความเสี่ยงในการประกอบวิชาชีพพยาบาล” • 2560-01-30
• 8 ชั่วโมง
• โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
•ด้านวิชาชีพ
• 2559 • 0
2
โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี • 2560-01-06
• 40 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2559 • 28.5
3
ประชุมวิชาการปริกำเนิดสัญจร ปี 2561 รุ่นที่ 4 เรื่อง Practical Point in Perinatal Care • 2561-03-02
• 8 ชั่วโมง
• โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับ สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย
•ด้านวิชาการ
• 2560 • 0
4
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Application Kahoot • 2561-10-25
• 2 ชั่วโมง
• คณะพยาบาลศาสตร์
•ด้านการเรียนการสอน
• 2561 • 0

ภาระการสอน

ลำดับ รายวิชา ชั่วโมงทฤษฎี ชั่วโมงปฏิบัติ ชั่วโมงทดลอง ภาคเรียนที่ / ปีการศึกษา
1
822328 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช (หลักสูตร 2556) 0 372 372 1/2561
2
822225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน (หลักสูตร 2556) 0 182 182 2/2561