ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย     นันทัชพร เนลสัน (สายเมฆ)

โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   ผลการฝึกการหายใจเบื้องต้นต่อความเครียดในมารดาหลังคลอดที่บุตรได้รับการรักษาด้วยการส่องไฟ นันทัชพร เนลสัน (สายเมฆ) 2557ภายใน
2   การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หน่วย What are you doing? ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมในการสอนแบบ CIPPA นันทัชพร เนลสัน (สายเมฆ) 2560ภายใน
3   การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมประกอบอาหารด้วยขั้นตอน PICC นันทัชพร เนลสัน (สายเมฆ) 2560ภายใน
4   ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติตัว ของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ในจังหวัดอุบลราชธานี นันทัชพร เนลสัน (สายเมฆ) 2559ภายใน
5   การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Pronouns ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD นันทัชพร เนลสัน (สายเมฆ) 2561ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
ไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล


ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    นันทัชพร เนลสัน (สายเมฆ)
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับชื่อโครงการทำนุบำรุงฯ หัวหน้าโครงการทำนุบำรุงฯปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   โครงการค่ายอาสาพยาบาล (จิตสาธารณะ) นันทัชพร เนลสัน (สายเมฆ) 2557ภายใน

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง

ลำดับ ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม วันที่ / ระยะเวลา หน่วยงานที่จัด / ประเภทของการพัฒนา ปีการศึกษา CNEU ที่ได้รับ
1
โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ • 2559-01-04
• 35 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2558 • 28.5
2
โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ • 2560-03-06
• 40 ชั่วโมง
• ม.ราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2559 • 28.5
3
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่2" • 2560-07-26
• 16 ชั่วโมง
• ม.ราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2559 • 0
4
การจัดการฉุกเฉินทางสูติกรรม สำหรับแพทย์และพยาบาล • 2562-01-07
• 30 ชั่วโมง
• ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลฯ
•ด้านวิชาชีพ
• 2561 • 0

ภาระการสอน

ลำดับ รายวิชา ชั่วโมงทฤษฎี ชั่วโมงปฏิบัติ ชั่วโมงทดลอง ภาคเรียนที่ / ปีการศึกษา
1
822213 การพยาบาลมารดาและทารก 2 (หลักสูตร 2556) 24 0 0 1/2561
2
822330 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 (หลักสูตร 2556) 0 420 420 1/2561
3
822212 การพยาบาลมารดาและทารก 1 (หลักสูตร 2556) 21 0 0 2/2561
4
822314 การผดุงครรภ์ (หลักสูตร 2556) 28 0 0 2/2561
5
822431 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 (หลักสูตร 2556) 0 210 210 2/2561
6
822213 การพยาบาลมารดาและทารก 2 (หลักสูตร 2556) 28 0 0 3/2561