ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย     วลัยภรณ์ อารีรักษ์

โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   ความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน วลัยภรณ์ อารีรักษ์ 2558ภายใน
2   ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองต่อพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักดัชนีมวลกายและขนาดรอบเอวของสตรีที่มีน้ำหนักเกิน วลัยภรณ์ อารีรักษ์ 2560ภายใน
3   ผลของโปรแกรมการป้องกันการหกล้มต่อการก้าวเดินและความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุที่มีความกลัวการหกล้มในชุมชน วลัยภรณ์ อารีรักษ์ 2559ภายใน
4   ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองต่อพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักดัชนีมวลกายและเส้นรอบเอวของผู้หญิงน้ำหนักเกิน วลัยภรณ์ อารีรักษ์ 2561ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
ไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง

ลำดับ ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม วันที่ / ระยะเวลา หน่วยงานที่จัด / ประเภทของการพัฒนา ปีการศึกษา CNEU ที่ได้รับ
1
โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ • 2559-01-04
• 35 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2558 • -
2
โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี • 2560-03-06
• 40 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2559 • 28.5
3
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ จ.ปทุมธานี • 2560-04-30
• 8 ชั่วโมง

•ด้านวิชาการ
• 2559 • 0
4
หลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยมนุษย์ สำหรับนักศึกษา/นักวิจัย • 2561-05-18
• 8 ชั่วโมง
• สำนักงานมาตรฐานการวิจัย
•ลาศึกษาต่อ
• 2560 • 0

ภาระการสอน

ลำดับ รายวิชา ชั่วโมงทฤษฎี ชั่วโมงปฏิบัติ ชั่วโมงทดลอง ภาคเรียนที่ / ปีการศึกษา
1
822432 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน (หลักสูตร 2556) 0 420 420 1/2561
2
822225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน (หลักสูตร 2556) 0 182 182 2/2561