ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย     ฐาติมา เพชรนุ้ย

โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   Depression and health related quality of life in post-stroke patients ฐาติมา เพชรนุ้ย 2557ภายใน
2   Stress and coping behaviors in clinic training among nursing students ฐาติมา เพชรนุ้ย 2558ภายใน
3   ความเครียดและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของนศ ปีที่ 1 ม.ราชภัฎชัยภูมิ ฐาติมา เพชรนุ้ย 2560ภายใน
4   Stress and coping behavior in clinic training among nursing students ฐาติมา เพชรนุ้ย 2559ภายใน
5   ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและการรับรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยในผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ฐาติมา เพชรนุ้ย 2561ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2557ภายใน

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง

ลำดับ ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม วันที่ / ระยะเวลา หน่วยงานที่จัด / ประเภทของการพัฒนา ปีการศึกษา CNEU ที่ได้รับ
1
โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ • 2559-01-04
• 35 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2558 • 28.5
2
โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี • 2560-03-06
• 40 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2559 • 28.5
3
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ เรื่อง "The 9 International conference on education research 12-13 Nov 2016 KhonKaen University" • 2559-11-12
• 16 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยขอนแก่น
•ด้านวิชาการ
• 2559 • 0

ภาระการสอน

ลำดับ รายวิชา ชั่วโมงทฤษฎี ชั่วโมงปฏิบัติ ชั่วโมงทดลอง ภาคเรียนที่ / ปีการศึกษา
1
822328 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช (หลักสูตร 2556) 0 372 372 1/2561