ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย     ณิชาภัทร มณีพันธ์

โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชธานี ปีการศึกษา 2552 ณิชาภัทร มณีพันธ์ 2553ภายใน
2   ทัศนคติของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุบลต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ณิชาภัทร มณีพันธ์ 2556ภายใน
3   ผลของโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาแบบกลุ่มต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุบล จังหวัดอุบลราชธานี ณิชาภัทร มณีพันธ์ 2556ภายใน
4   ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาระดับอาชีวะศึกษา ในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ณิชาภัทร มณีพันธ์ 2557ภายใน
5   The effects of groupchoeducation program on depression of nursing students ณิชาภัทร มณีพันธ์ 2557ภายใน
6   ผลของโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาแบบกลุ่มต่อภาวะเครียดของนักศึกษาพยาบาลที่จะขึ้นฝึกบนหอผู้ป่วย ณิชาภัทร มณีพันธ์ 2558ภายใน
7   The effects of group psychoeducation program on depression of nursing students ณิชาภัทร มณีพันธ์ 2557ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชธานี ปีการศึกษา 2552 ณิชาภัทร มณีพันธ์ 2553ภายใน
2   ระดับความเครียดและความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดของผู้ดูแลหลักกับความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง สาลินี แนวหล้า 2556ภายใน


ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ    ณิชาภัทร มณีพันธ์
โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับชื่อโครงการบริการวิชาการ หัวหน้าโครงการบริการวิชาการปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   ปันใจให้รัก บ้านอุบลฮักแพง ณิชาภัทร มณีพันธ์ 2556ภายใน
2   ปรับตัว ปรับใจ ตามวัยสดใส ณิชาภัทร มณีพันธ์ 2555ภายใน


ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    ณิชาภัทร มณีพันธ์
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับชื่อโครงการทำนุบำรุงฯ หัวหน้าโครงการทำนุบำรุงฯปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   โครงการทำบุญตักบาตร ทุกวันศุกร์ ณิชาภัทร มณีพันธ์ 2556ภายใน
2   แต่งกายด้าวยผ้าไทยทุกวันจันทร์ ณิชาภัทร มณีพันธ์ 2556ภายใน

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง

ลำดับ ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม วันที่ / ระยะเวลา หน่วยงานที่จัด / ประเภทของการพัฒนา ปีการศึกษา CNEU ที่ได้รับ
1
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่1" • 2559-07-29
• 7 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
• 2558 • 0
2
โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 4 และ 7 มีนาคม 2559 • 2559-03-04
• 14 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2558 • 0
3
โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี วันที่ 4-8 มกราคม 2559 • 2559-01-04
• 35 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2558 • 28.5
4
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน • 2559-07-02
• 7 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2558 • 6.5

ภาระการสอน

ลำดับ รายวิชา ชั่วโมงทฤษฎี ชั่วโมงปฏิบัติ ชั่วโมงทดลอง ภาคเรียนที่ / ปีการศึกษา
ไม่ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล