ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย     พรทิพย์ ปุกหุต

โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   ประสิทธิผลของการนวดกดจุดสะท้อนฝ่ามือต่อระดับความปวด ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง พรทิพย์ ปุกหุต 2560ภายใน
2   ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พรทิพย์ ปุกหุต 2560ภายใน
3   ผลของการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกแนวคิดการดูแลอย่างเอื้ออาทร ในวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ พรทิพย์ ปุกหุต 2559ภายใน
4   ประสิทธิผลของการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าต่ออาการชาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน พรทิพย์ ปุกหุต 2561ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   Stress and coping behaviors in clinic training among nursing students ฐาติมา เพชรนุ้ย 2558ภายใน
2   Stress and coping behavior in clinic training among nursing students ฐาติมา เพชรนุ้ย 2559ภายใน

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง

ลำดับ ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม วันที่ / ระยะเวลา หน่วยงานที่จัด / ประเภทของการพัฒนา ปีการศึกษา CNEU ที่ได้รับ
1
ประชุมวิชาการประสาทศัลยแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 • 2558-11-27
• 7 ชั่วโมง
• -
•ด้านวิชาการ
• 2558 • -
2
โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ • 2559-01-04
• 35 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2558 • -
3
โครงการการสัมมนาการเรียนการสอน “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยเกมส์ เพื่อ เสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” • 2559-07-28
• 7 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2558 • -
4
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน • 2559-07-02
• 7 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2558 • -
5
โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี • 2560-03-06
• 40 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2559 • 28.5
6
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาบุคลากรการแพทย์ด้านมะเร็งเต้านมหลักสูตร "พยาบาลกับการดูแลผู่วยมะเร็งเต้านม" • 2560-06-14
• 24 ชั่วโมง

•ด้านวิชาชีพ
• 2559 • 0
7
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่2" • 2560-07-26
• 16 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2559 • 0
8
ประชุมวิชาการปริกำเนิดสัญจร ปี 2561 รุ่นที่ 4 เรื่อง Practical Point in Perinatal Care • 2561-03-02
• 8 ชั่วโมง
• โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับ สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย
•ด้านวิชาการ
• 2560 • 0

ภาระการสอน

ลำดับ รายวิชา ชั่วโมงทฤษฎี ชั่วโมงปฏิบัติ ชั่วโมงทดลอง ภาคเรียนที่ / ปีการศึกษา
1
822326 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 (หลักสูตร 2556) 0 372 372 1/2561
2
822101 มโนทัศน์และทฤษฎีการพยาบาล (หลักสูตร 2556) 14 0 0 1/2561
3
822202 กระบวนการพยาบาล (หลักสูตร 2556) 6 0 0 1/2561
4
822207 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 (หลักสูตร 2556) 10 0 0 2/2561
5
822225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน (หลักสูตร 2556) 0 182 182 2/2561
6
822327 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 (หลักสูตร 2556) 0 186 186 2/2561
7
822 101 มโนมติและทฤษฎีทางการพยาบาล (หลักสูตร 2561) 8 0 0 3/2561