ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย     ชลธิชา อรุณพงษ์

โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   พฤติกรรมการป้องกันโรคอ้วนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ชลธิชา อรุณพงษ์ 2556ภายใน
2   พฤติกรรมการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชธานี ชลธิชา อรุณพงษ์ 2553ภายใน
3   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับดัชนีมวลกายของหญิงตั้งครรภ์ในอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ชลธิชา อรุณพงษ์ 2556ภายใน
4   ปัจจัยทำนายน้ำหนักทารกแรกเกิดในอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ชลธิชา อรุณพงษ์ 2557ภายใน
5   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนในอาเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ชลธิชา อรุณพงษ์ 2560ภายใน
6   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับน้ำหนักทารกแรกเกิด กรณีศึกษาในอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ชลธิชา อรุณพงษ์ 2559ภายใน
7   การศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของธุรกิจแหนมหมู กรณีศึกษา โรงงานแหนมหมูอัมพร อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ชลธิชา อรุณพงษ์ 2561ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จุฑารัตน์ มาสู่ 2556ภายใน


ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ    ชลธิชา อรุณพงษ์
โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับชื่อโครงการบริการวิชาการ หัวหน้าโครงการบริการวิชาการปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   สานสายใยครอบครัวคล้องใจไทเพียเภ้าต้านภัยยาเสพติด ชลธิชา อรุณพงษ์ 2557ภายใน
2   ช่างหม้อร่วมใจเบาหวานควบคุมได้ ปลอดภัยไร้ความดัน ชลธิชา อรุณพงษ์ 2557ภายใน
3   ชุมชนท่าข้องเหล็ก ร่วมใจ ห่างไกล โรคเรื้อรัง ชลธิชา อรุณพงษ์ 2557ภายใน

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง

ลำดับ ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม วันที่ / ระยะเวลา หน่วยงานที่จัด / ประเภทของการพัฒนา ปีการศึกษา CNEU ที่ได้รับ
1
โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ วันที่ 4-8 มกราคม 2559 • 2559-01-04
• 35 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2558 • 28.5
2
โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี • 2560-03-06
• 40 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2559 • 28.5
3
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ก้าวสู่มิติใหม่ : การบริการสุขภาพปฐมภูมิไทย ประจำปี 2560 • 2560-07-06
• 14 ชั่วโมง
• วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.อุบลราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2559
4
ประชุมวิชาการปริกำเนิดสัญจร ปี 2561 รุ่นที่ 4 เรื่อง Practical Point in Perinatal Care • 2561-03-02
• 8 ชั่วโมง
• โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับ สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย
•ด้านวิชาการ
• 2560 • 0
5
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Application Kahoot • 2561-10-25
• 2 ชั่วโมง
• คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2561 • 0

ภาระการสอน

ลำดับ รายวิชา ชั่วโมงทฤษฎี ชั่วโมงปฏิบัติ ชั่วโมงทดลอง ภาคเรียนที่ / ปีการศึกษา
1
822432 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน (หลักสูตร 2556) 0 420 420 1/2561
2
822206 พฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ (หลักสูตร 2556) 16 0 0 2/2561
3
822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล (หลักสูตร 2556) 6 0 0 2/2561
4
822317 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 (หลักสูตร 2556) 8 0 0 2/2561
5
822433 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น (หลักสูตร 2556) 0 280 280 2/2561
6
822318 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 (หลักสูตร 2556) 10 0 0 3/2561