ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย     นิตยา ไสยสมบัติ

โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัยในตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นิตยา ไสยสมบัติ 2557ภายใน
2   การส่งเสริมภาวะภูมิต้านทาน ผู้ป่วยผ่าตัด ในเรื่องของการให้ antibiotic prophylaxis นิตยา ไสยสมบัติ 2559ภายใน
3   การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน นิตยา ไสยสมบัติ 2559ภายใน
4   พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นิตยา ไสยสมบัติ 2561ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ปริญญา ผกานนท์ 2560ภายใน
2   หมอลำอีสาน : กรณีศึกษาหมอลำคณะดาวรุ่งเด่นสยาม บ้านปลาค้าวจังหวัดอำนาจเจริญ ชลลดา มีทอง 2560ภายใน

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง

ลำดับ ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม วันที่ / ระยะเวลา หน่วยงานที่จัด / ประเภทของการพัฒนา ปีการศึกษา CNEU ที่ได้รับ
1
โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ • 2559-01-04
• 35 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2558 • 28.5
2
โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี • 2560-03-06
• 40 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2559 • 28.5
3
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่2" • 2560-07-26
• 16 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2559 • 0
4
ประชุมวิชาการปริกำเนิดสัญจร ปี 2561 รุ่นที่ 4 เรื่อง Practical Point in Perinatal Care • 2561-03-02
• 8 ชั่วโมง
• โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับ สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย
•ด้านวิชาการ
• 2560 • 0

ภาระการสอน

ลำดับ รายวิชา ชั่วโมงทฤษฎี ชั่วโมงปฏิบัติ ชั่วโมงทดลอง ภาคเรียนที่ / ปีการศึกษา
1
822215 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 (หลักสูตร 2556) 10 0 0 1/2561
2
822432 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน (หลักสูตร 2556) 0 420 420 1/2561
3
822316 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 (หลักสูตร 2556) 3 0 0 2/2561
4
822329 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (หลักสูตร 2556) 0 372 372 2/2561
5
822215 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 (หลักสูตร 2556) 10 0 0 3/2561