ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย     ปริญญา ผกานนท์

โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   ผลของการกินหมากต่อสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ปริญญา ผกานนท์ 2557ภายใน
2   ผลการสร้างพลังอำนาจในตนเองร่วมกับกระบวนการกลุ่มในการสอนนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี ” เพื่อรับการพิจารณาให้นำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอ ผลงานวิจัยระดับชาติ ปริญญา ผกานนท์ 2558ภายใน
3   รูปแบบการจัดการสมุนไพรปลาไหลเผือกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาป่าชุมชนหนองสำแฮด ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ปริญญา ผกานนท์ 2560ภายใน
4   พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ปริญญา ผกานนท์ 2560ภายใน
5   การพัฒนารูปแบบการดูแลทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีพรม 2 ต.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ปริญญา ผกานนท์ 2559ภายใน
6   มูลเหตุ การรับรู้ เจตคติ ความสามารถของตนเองในการป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่นของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนแห่งหนึ่ง, จังหวัดอุบลราชธานี ปริญญา ผกานนท์ 2559ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   การศึกษาอุบัติการณ์การหกล้มของผู้สูงอายุ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สาลินี แนวหล้า 2557ภายใน
2   ทัศนคติและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น จังหวัดอุบลราชธานี สาลินี แนวหล้า 2558ภายใน
3   พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นิตยา ไสยสมบัติ 2561ภายใน

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง

ลำดับ ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม วันที่ / ระยะเวลา หน่วยงานที่จัด / ประเภทของการพัฒนา ปีการศึกษา CNEU ที่ได้รับ
1
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่1" • 2559-07-29
• 7 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2558 • 0
2
โครงการการสัมมนาการเรียนการสอน “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยเกมส์ เพื่อ เสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” • 2559-07-28
• 7 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2558 • 0
3
โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ วันที่ 4-8 มกราคม 2559 • 2559-01-04
• 35 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2558 • 28.5

ภาระการสอน

ลำดับ รายวิชา ชั่วโมงทฤษฎี ชั่วโมงปฏิบัติ ชั่วโมงทดลอง ภาคเรียนที่ / ปีการศึกษา
1
822423 ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล (หลักสูตร 2556) 17 0 0 1/2561
2
822432 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน (หลักสูตร 2556) 0 420 420 1/2561