ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย     ลลิดา ปักเขมายัง

โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีอายุ 35-59 ปี ในเขตตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ลลิดา ปักเขมายัง 2556ภายใน
2   พฤติกรรมการบริโภคอาหารของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบจังหวัดร้อยเอ็ด ลลิดา ปักเขมายัง 2556ภายใน
3   แบบแผนชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพในผู้ป่วยแผลเปปติคเรื้อรัง ลลิดา ปักเขมายัง 2557ภายใน
4   Health Promoting Lifestyles in Chronic Peptic Ulcer Patients Without Complication ลลิดา ปักเขมายัง 2557ภายใน
5   บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครู ในกลุ่มเครือข่ายโนนสมบูรณ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 5 ลลิดา ปักเขมายัง 2560ภายใน
6   การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ลลิดา ปักเขมายัง 2560ภายใน
7   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชน ลลิดา ปักเขมายัง 2559ภายใน
8   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ลลิดา ปักเขมายัง 2561ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
ไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล


ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ    ลลิดา ปักเขมายัง
โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับชื่อโครงการบริการวิชาการ หัวหน้าโครงการบริการวิชาการปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   โครงการ “นวดแล้วสุขกาย ผู้สูงวัยสุขใจ” ลลิดา ปักเขมายัง 2560ภายใน

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง

ลำดับ ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม วันที่ / ระยะเวลา หน่วยงานที่จัด / ประเภทของการพัฒนา ปีการศึกษา CNEU ที่ได้รับ
1
โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ • 2559-01-04
• 35 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2558 • -
2
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน • 2559-07-02
• 7 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2558 • -
3
โครงการการสัมมนาการเรียนการสอน “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยเกมส์ เพื่อ เสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” • 2559-07-28
• 7 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2558 • -
4
โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา • 2559-03-04
• 14 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2558 • -
5
ประชุมวิชาการเรื่อง "การเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ติอเชื้อเอชไอวีและโรคตับ" • 2559-02-12
• 7 ชั่วโมง
• -
•ด้านวิชาการ
• 2558 • -
6
โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี • 2560-03-06
• 40 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2559 • 28
7
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ก้าวสู่มิติใหม่ : การบริการสุขภาพปฐมภูมิไทย ประจำปี 2560 • 2560-07-06
• 16 ชั่วโมง
• วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.อุบลราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2559 • 0
8
ประชุม มหกรรมวิชาการหลักประกันสุขภาพ สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี ปี 2560 “เติมฝัน ปันสุข ด้วยใจ วัยสูงอายุ” • 2560-08-24
• 16 ชั่วโมง
• สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2560 • 0
9
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Application Kahoot • 2561-10-25
• 2 ชั่วโมง
• คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2561 • 0

ภาระการสอน

ลำดับ รายวิชา ชั่วโมงทฤษฎี ชั่วโมงปฏิบัติ ชั่วโมงทดลอง ภาคเรียนที่ / ปีการศึกษา
1
822203 การประเมินภาวะสุขภาพ (หลักสูตร 2556) 1 0 0 1/2561
2
822101 มโนทัศน์และทฤษฎีการพยาบาล (หลักสูตร 2556) 4 0 0 1/2561
3
822209 การพยาบาลผู้สูงอายุ (หลักสูตร 2556) 3 0 0 1/2561
4
822326 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 (หลักสูตร 2556) 0 372 372 1/2561
5
822308 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 (หลักสูตร 2556) 30 0 0 2/2561
6
822327 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 (หลักสูตร 2556) 0 372 372 2/2561
7
822 101 มโนมติและทฤษฎีทางการพยาบาล (หลักสูตร 2561) 2 0 0 3/2561
8
822320 สารสนเทศทางการพยาบาลและการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล (หลักสูตร 2556) 12 0 0 3/2561
9
822321 การวิจัยทางการพยาบาล (หลักสูตร 2556) 0 0 0 3/2561
10
822209 การพยาบาลผู้สูงอายุ (หลักสูตร 2556) 3 0 0 3/2561