ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย     ปิยะวดี ทองโปร่ง

โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   ความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อบทบาทเภสัชกรร้านยาเอกชนในการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในเขตเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ปิยะวดี ทองโปร่ง 2558ภายนอก
2   วิวัฒนาการของการพัฒนาแนวทางปฏิบัติทางคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในประเทศไทย ปิยะวดี ทองโปร่ง 2558ภายนอก
3   ความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อบทบาทเภสัชกรร้านยาเอกชน ในการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเขตเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ปิยะวดี ทองโปร่ง 2559ภายใน
4   ความชุกของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และการได้รับวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี ในกลุ่มผู้มารับบริการชาย คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร ปิยะวดี ทองโปร่ง 2561ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   การศึกษาพฤติกรรมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อของประชาชนบ้านหนองไฮ ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพชรตะวัน ธนะรุ่ง 2557ภายใน
2   ความชุกของอาการปวดหลังของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ธรรญญพร วิชัย 2558ภายใน
3   แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการบริจาคโลหิตของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ศศลักษณ์ แก้วบุตรา 2558ภายใน


ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ    ปิยะวดี ทองโปร่ง
โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับชื่อโครงการบริการวิชาการ หัวหน้าโครงการบริการวิชาการปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนบ้านท่ากกแห่ ปิยะวดี ทองโปร่ง 2557ภายใน
2   โครงการ “365 วัน ผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ” ปิยะวดี ทองโปร่ง 2558ภายใน

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง

ลำดับ ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม วันที่ / ระยะเวลา หน่วยงานที่จัด / ประเภทของการพัฒนา ปีการศึกษา CNEU ที่ได้รับ
1
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่1" • 2559-07-29
• 7 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2558 • 0
2
โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ วันที่ 4-8 มกราคม 2559 • 2559-01-04
• 35 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2558 • 28.5
3
โครงการการสัมมนาการเรียนการสอน “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยเกมส์ เพื่อ เสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” • 2559-07-28
• 7 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2558 • 0
4
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน • 2559-07-02
• 7 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2558 • 6.5
5
โครงการเรื่อง "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" ครั้งที่ 3 วันที่ 30 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 2558 • 2558-11-30
• 35 ชั่วโมง
• สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
•ด้านวิชาการ
• 2558
6
โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี • 2560-03-06
• 40 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2559 • 28.5

ภาระการสอน

ลำดับ รายวิชา ชั่วโมงทฤษฎี ชั่วโมงปฏิบัติ ชั่วโมงทดลอง ภาคเรียนที่ / ปีการศึกษา
1
822203 การประเมินภาวะสุขภาพ (หลักสูตร 2556) 3 0 0 1/2561
2
822419 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น (หลักสูตร 2556) 24 0 0 1/2561
3
822432 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน (หลักสูตร 2556) 0 420 420 1/2561
4
822205 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ (หลักสูตร 2556) 14 0 0 2/2561
5
822317 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 (หลักสูตร 2556) 10 0 0 2/2561
6
822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล (หลักสูตร 2556) 12 0 0 2/2561
7
822433 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น (หลักสูตร 2556) 0 280 280 2/2561
8
822318 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 (หลักสูตร 2556) 6 0 0 3/2561
9
822321 การวิจัยทางการพยาบาล (หลักสูตร 2556) 0 0 0 3/2561
10
822 101 มโนมติและทฤษฎีทางการพยาบาล (หลักสูตร 2561) 2 0 0 3/2561