ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย     พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม

โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นชาย ในอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม 2553ภายใน
2   การเห็นคุณค่าพรหมจารีของวัยรุ่นหญิง : กรณีศึกษาเขตเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม 2554ภายใน
3   รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเองของชุมชนชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม 2554ภายใน
4   ค่านิยมและการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม และด้านจริยธรรม ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานี พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม 2556ภายใน
5   พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของพนักงานร้านอาหารในเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม 2556ภายใน
6   พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม 2556ภายใน
7   พฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพของคนวัยทำงานในสถานประกอบการ เขตเทศบาลนคร อุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม 2557ภายใน
8   พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานกวาดถนน ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม 2557ภายใน
9   ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้สมรรถนะแห่งตนร่วมกับทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี  พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม 2558ภายใน
10   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในชุมชนหมู่ที่ 10 ต าบลไร่น้อย อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม 2560ภายใน
11   การบริหารโรงเรียนตามหลักหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา คอแลน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม 2560ภายใน
12   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม 2559ภายใน
13   พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง กรณีศึกษา บ้านขี้เหล็ก หมู่ 2 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม 2561ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   Health Promoting Behaviors of Nursing Students in Ratchathani University เพชรตะวัน ธนะรุ่ง 2557ภายใน

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง

ลำดับ ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม วันที่ / ระยะเวลา หน่วยงานที่จัด / ประเภทของการพัฒนา ปีการศึกษา CNEU ที่ได้รับ
1
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่1" • 2559-07-29
• 7 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2558 • 0
2
โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ วันที่ 4-8 มกราคม 2559 • 2559-01-04
• 35 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2558 • 28.5
3
โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 4 และ 7 มีนาคม 2559 • 2559-03-04
• 14 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2558 • 0
4
โครงการการสัมมนาการเรียนการสอน “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยเกมส์ เพื่อ เสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” • 2559-07-28
• 7 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2558 • 0
5
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน • 2559-07-02
• 7 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2558 • 6.5
6
โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี • 2560-03-06
• 40 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2559 • 28.5
7
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ก้าวสู่มิติใหม่ : การบริการสุขภาพปฐมภูมิไทย ประจำปี 2560 • 2560-07-06
• 16 ชั่วโมง
• วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.อุบลราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2559 • 0
8
ประชุมวิชาการปริกำเนิดสัญจร ปี 2561 รุ่นที่ 4 เรื่อง Practical Point in Perinatal Care • 2561-03-02
• 8 ชั่วโมง
• โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับ สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย
•ด้านวิชาการ
• 2560 • 0
9
ประชุมวิชาการ เรื่องคุณธรรมนำคุณค่าสร้างคุณภาพการบริการ • 2561-09-06
• 12 ชั่วโมง
• วิทยาลัยบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯ
•ด้านวิชาชีพ
• 2561

ภาระการสอน

ลำดับ รายวิชา ชั่วโมงทฤษฎี ชั่วโมงปฏิบัติ ชั่วโมงทดลอง ภาคเรียนที่ / ปีการศึกษา
1
822423 ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล (หลักสูตร 2556) 6 0 0 1/2561
2
822432 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน (หลักสูตร 2556) 0 420 420 1/2561
3
822205 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ (หลักสูตร 2556) 14 0 0 2/2561
4
822225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน (หลักสูตร 2556) 0 182 182 2/2561
5
822320 สารสนเทศทางการพยาบาลและการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล (หลักสูตร 2556) 12 0 0 3/2561
6
822318 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 (หลักสูตร 2556) 4 0 0 3/2561