ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย     กาญจนา อยู่เจริญสุข

โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการลดน้ำหนักของนักศึกษาหญิงระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี กาญจนา อยู่เจริญสุข 2556ภายใน
2   คุณภาพการนอนหลับของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี กาญจนา อยู่เจริญสุข 2556ภายใน
3   ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็มของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี กาญจนา อยู่เจริญสุข 2557ภายใน
4   Predictive Factors self - care behaviors to prevent kidney Complication of diabetic patient in Nong kae กาญจนา อยู่เจริญสุข 2557ภายใน
5   ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานของญาติสายตรงของผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขตความรับผิดชอบของ ร.พ.สต.เพียเภ้า กาญจนา อยู่เจริญสุข 2558ภายใน
6   ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลตนเองเมื่อมีอาการปวดประจำเดือน ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี กาญจนา อยู่เจริญสุข 2560ภายใน
7   การศึกษาการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของผู้บริโภคกรณีศึกษา อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี กาญจนา อยู่เจริญสุข 2560ภายใน
8   พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยในจังหวัดอุบลราชธานี กาญจนา อยู่เจริญสุข 2559ภายใน
9   ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคเบาหวานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแก จังหวัดอุบลราชธานี กาญจนา อยู่เจริญสุข 2561ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   ทัศนคติของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุบลต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ณิชาภัทร มณีพันธ์ 2556ภายใน
2   ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารของแผงลอยจำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สุกัญญา เกิดสุข 2558ภายใน


ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ    กาญจนา อยู่เจริญสุข
โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับชื่อโครงการบริการวิชาการ หัวหน้าโครงการบริการวิชาการปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   ตรวจคัดกรองสุขภาพ ห่างไกลโรค กาญจนา อยู่เจริญสุข 2556ภายใน

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง

ลำดับ ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม วันที่ / ระยะเวลา หน่วยงานที่จัด / ประเภทของการพัฒนา ปีการศึกษา CNEU ที่ได้รับ
1
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่1" • 2559-07-29
• 7 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2558 • -
2
โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ • 2559-01-04
• 35 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2558 • 28.5
3
โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา • 2559-03-04
• 14 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2558 • -
4
โครงการการสัมมนาการเรียนการสอน “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยเกมส์ เพื่อ เสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” • 2559-07-28
• 7 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2558 • -
5
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน • 2559-07-02
• 7 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2558 • -
6
โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี วันที่ 6 – 10 มีนาคม 2560 • 2560-03-06
• 40 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2559 • 28.5
7
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ก้าวสู่มิติใหม่ : การบริการสุขภาพปฐมภูมิไทย ประจำปี 2560 • 2560-07-06
• 16 ชั่วโมง
• วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.อุบลราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2559 • 0
8
ประชุมวิชาการปริกำเนิดสัญจร ปี 2561 รุ่นที่ 4 เรื่อง Practical Point in Perinatal Care • 2561-03-02
• 8 ชั่วโมง
• โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับ สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย
• 2560 • 0
9
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Application Kahoot • 2561-10-25
• 2 ชั่วโมง
• คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2561 • 0
10
ประชุม Update in General Surgery • 2562-01-17
• 12 ชั่วโมง
• รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯ
•ด้านวิชาชีพ
• 2561

ภาระการสอน

ลำดับ รายวิชา ชั่วโมงทฤษฎี ชั่วโมงปฏิบัติ ชั่วโมงทดลอง ภาคเรียนที่ / ปีการศึกษา
1
822204 การพยาบาลพื้นฐาน (หลักสูตร 2556) 8 0 0 1/2561
2
822225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน (หลักสูตร 2556) 0 182 182 2/2561
3
822321 การวิจัยทางการพยาบาล (หลักสูตร 2556) 0 0 0 3/2561