ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย     สุมาลี ถาใจ

โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   ผลการจัดการเรียนรู้แบบทีมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อ การเรียนของนักศึกษาพยาบาล รายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ สุมาลี ถาใจ 2560ภายใน
2   สภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี สุมาลี ถาใจ 2560ภายใน
3   การศึกษาผลการสอนซ่อมเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์หน่วยการบวกและ การลบจ านวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานีเขต 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ สุมาลี ถาใจ 2560ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
ไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง

ลำดับ ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม วันที่ / ระยะเวลา หน่วยงานที่จัด / ประเภทของการพัฒนา ปีการศึกษา CNEU ที่ได้รับ
1
ประชุมวิชาการปริกำเนิดสัญจร ปี 2561 รุ่นที่ 4 เรื่อง Practical Point in Perinatal Care • 2561-03-02
• 8 ชั่วโมง
• โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับ สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย
•ด้านวิชาการ
• 2560 • 0

ภาระการสอน

ลำดับ รายวิชา ชั่วโมงทฤษฎี ชั่วโมงปฏิบัติ ชั่วโมงทดลอง ภาคเรียนที่ / ปีการศึกษา
ไม่ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล