ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย     ดร.ฐิติมา โกศัลวิตร

โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   การวิเคราะห์สถานการณ์พฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มเสี่ยงเบาหวานในเขตพื้นที่อีสานใต้ ประเทศไทย ดร.ฐิติมา โกศัลวิตร 2560ภายใน
2   ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ และแรงสนับสนุนทางสังคมต่อการป้องกันโรคมือเท้าปากในวัยเด็กของผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ดร.ฐิติมา โกศัลวิตร 2560ภายใน
3   ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ทักษะชีวิตร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการพัฒนาพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ดร.ฐิติมา โกศัลวิตร 2559ภายใน
4   รูปแบบการดูแลระยะยาวแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รพสต.ดงบัง อุบลฯ ดร.ฐิติมา โกศัลวิตร 2561ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
ไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง

ลำดับ ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม วันที่ / ระยะเวลา หน่วยงานที่จัด / ประเภทของการพัฒนา ปีการศึกษา CNEU ที่ได้รับ
1
การประชุมสัมมนา เรื่อง "การปฏิรูปสถาบันสู่การพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ 21" • 2560-01-27
• 8 ชั่วโมง
• วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2559 • 0
2
การประชุมสัมมนา เรื่อง "การปฏิรูปสถาบันสู่การพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ 21" • 2560-01-27
• 8 ชั่วโมง
• วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2559 • 0
3
ประชุมวิชาการสัญจรสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 1/2560 “ จริยธรรมและความเสี่ยงในการประกอบวิชาชีพพยาบาล” • 2560-01-30
• 8 ชั่วโมง
• โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
•ด้านวิชาชีพ
• 2559 • 0
4
โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี • 2560-01-06
• 40 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2559 • 28.5

ภาระการสอน

ลำดับ รายวิชา ชั่วโมงทฤษฎี ชั่วโมงปฏิบัติ ชั่วโมงทดลอง ภาคเรียนที่ / ปีการศึกษา
1
822432 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน (หลักสูตร 2556) 0 420 420 1/2561
2
822423 ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล (หลักสูตร 2556) 9 0 0 1/2561