ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย     ธนวรัท จันทะนัด

โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรมการออกกำลังกาย ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชธานี ธนวรัท จันทะนัด 2560ภายใน
2   ผลการจัดประสบการณ์แบบโครงการที่มีต่อการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ธนวรัท จันทะนัด 2560ภายใน
3   การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยอาหารและสารเสพติดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมในการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ธนวรัท จันทะนัด 2561ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคเรื้อรังของประชาชนวัยทำงานในเขตตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นาฎอนงค์ แฝงพงษ์ 2561ภายใน

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง

ลำดับ ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม วันที่ / ระยะเวลา หน่วยงานที่จัด / ประเภทของการพัฒนา ปีการศึกษา CNEU ที่ได้รับ
1
ประชุมวิชาการปริกำเนิดสัญจร ปี2561 รุ่นที่ 4 เรื่อง Practical Point in Perinatal Care • 2561-03-02
• 8 ชั่วโมง
• โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับ สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย
•ด้านวิชาการ
• 2560 • 0

ภาระการสอน

ลำดับ รายวิชา ชั่วโมงทฤษฎี ชั่วโมงปฏิบัติ ชั่วโมงทดลอง ภาคเรียนที่ / ปีการศึกษา
1
822330 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 (หลักสูตร 2556) 0 420 420 1/2561
2
822431 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 (หลักสูตร 2556) 0 420 420 2/2561