ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย     อานนท์ สังขะพงษ์

โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   การพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรมประกอบกลุ่มร่วมมือ STAD อานนท์ สังขะพงษ์ 2561ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   การศึกษาภาวะสมองเสื่อม ความรู้เรื่องโรค และการป้องกันโรคสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ พิมคณภรณ์ ตระกูลต่อวงศ์ 2561ภายใน

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง

ลำดับ ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม วันที่ / ระยะเวลา หน่วยงานที่จัด / ประเภทของการพัฒนา ปีการศึกษา CNEU ที่ได้รับ
ไม่ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล

ภาระการสอน

ลำดับ รายวิชา ชั่วโมงทฤษฎี ชั่วโมงปฏิบัติ ชั่วโมงทดลอง ภาคเรียนที่ / ปีการศึกษา
1
822432 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน (หลักสูตร 2556) 0 420 420 1/2561
2
822206 พฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ (หลักสูตร 2556) 6 0 0 2/2561
3
822433 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น (หลักสูตร 2556) 0 280 280 2/2561
4
822321 การวิจัยทางการพยาบาล (หลักสูตร 2556) 0 0 0 3/2561
5
822318 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 (หลักสูตร 2556) 5 0 0 3/2561