ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย     ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์

โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักศึกษาระดับอุดมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์ 2560ภายใน
2   การพัฒนาบทเรียนสื่อประสมเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานระบบกระดูกของนิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยพะเยา ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์ 2560ภายใน
3   ผลของโปรแกรมการป้องกันโรคใช้เลือดออกต่อ ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ ของแกนนำชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์ 2560ภายนอก
4   การสำรวจการตรวจเต้านมด้วยตนเองในบุคลากรสตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์ 2561ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
ไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง

ลำดับ ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม วันที่ / ระยะเวลา หน่วยงานที่จัด / ประเภทของการพัฒนา ปีการศึกษา CNEU ที่ได้รับ
1
ประชุมวิชาการ เรื่อง สูงวัยไม่พึ่งพา คืนคุณค่าสู่สังคม • 2562-01-09
• 18 ชั่วโมง
• คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล
•ด้านวิชาชีพ
• 2561 • 0

ภาระการสอน

ลำดับ รายวิชา ชั่วโมงทฤษฎี ชั่วโมงปฏิบัติ ชั่วโมงทดลอง ภาคเรียนที่ / ปีการศึกษา
1
822204 การพยาบาลพื้นฐาน (หลักสูตร 2556) 0 0 0 1/2561
2
822422 การบริหารการพยาบาล (หลักสูตร 2556) 5 0 0 1/2561