ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย     จิรังกูร ณัฐรังสี

โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   ความรุนแรงและการใช้วินัยเชิงบวกในเด็กและเยาวชนกระทำผิด จิรังกูร ณัฐรังสี 2560ภายใน
2   การเสริมสร้างทักษะผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง จิรังกูร ณัฐรังสี 2560ภายใน
3   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของคนไทย จิรังกูร ณัฐรังสี 2559ภายใน
4   รูปแบบกระบวนการหนุนเสริมการขับเคลื่อนการนำมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปสู่ภาคปฏิบัติ จิรังกูร ณัฐรังสี 2559ภายใน
5   การเสริมสร้างความสุขในครอบครัวเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส จ.อุบลราชธานี จิรังกูร ณัฐรังสี 2559ภายใน
6   The Development, Validity and Reliability of Psychotic Symptoms Rating Scale for Patients with Schizophrenia (Prasrimahabhodi Assessment Schizophrenia Scale: PASS8) จิรังกูร ณัฐรังสี 2561ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2552 ชยมน บุญลักษณ์ 2553ภายใน

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง

ลำดับ ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม วันที่ / ระยะเวลา หน่วยงานที่จัด / ประเภทของการพัฒนา ปีการศึกษา CNEU ที่ได้รับ
1
ประชุมวิชาการสัญจรสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 1/2560 “ จริยธรรมและความเสี่ยงในการประกอบวิชาชีพพยาบาล” • 2560-01-30
• 8 ชั่วโมง
• โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2559 • 0
2
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการวิจัย : การพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัยและงานวิจัยทางการพยาบาล ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ • 2560-01-26
• 16 ชั่วโมง
• โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2559 • 0
3
โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี • 2560-03-06
• 40 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2559 • 28.5
4
โครงการการพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการวิจัย:การพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัยและงานวิจัยทางการพยาบาล • 2560-08-09
• 16 ชั่วโมง
• สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
•ด้านวิชาการ
• 2560 • 0
5
ประชุมและเสนอผลงานวิจัย และประชุมสามัญประจำปี 2560 • 2560-08-24
• 16 ชั่วโมง
• สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
•ด้านวิชาการ
• 2560
6
ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 • 2561-04-21
• 16 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
•ด้านวิชาการ
• 2560 • 0

ภาระการสอน

ลำดับ รายวิชา ชั่วโมงทฤษฎี ชั่วโมงปฏิบัติ ชั่วโมงทดลอง ภาคเรียนที่ / ปีการศึกษา
1
822328 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช (หลักสูตร 2556) 0 372 372 1/2561
2
822225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน (หลักสูตร 2556) 0 182 182 2/2561
3
822321 การวิจัยทางการพยาบาล (หลักสูตร 2556) 0 0 0 3/2561