ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย     พันเอกพิเศษหญิงธัญญาสิริ ธันยสวัสดิ์

โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   การศึกษาผลการประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม พันเอกพิเศษหญิงธัญญาสิริ ธันยสวัสดิ์ 2560ภายใน
2   การศึกษาความชุกของภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี พันเอกพิเศษหญิงธัญญาสิริ ธันยสวัสดิ์ 2560ภายใน
3   ความต้องการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่่15 อำเภอโขงเจียมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุบลราชธานี เขต 3 พันเอกพิเศษหญิงธัญญาสิริ ธันยสวัสดิ์ 2560ภายใน
4   ความต้องการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรในสหวิทยาเขต 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พันเอกพิเศษหญิงธัญญาสิริ ธันยสวัสดิ์ 2560ภายใน
5   ความรู้ ทัศนคติ และความต้องการเลิกสูบบุหรี่ของข้าราชการทหารในค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี พันเอกพิเศษหญิงธัญญาสิริ ธันยสวัสดิ์ 2559ภายใน
6   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พันเอกพิเศษหญิงธัญญาสิริ ธันยสวัสดิ์ 2561ภายใน
7   ศึกษาพฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษาอาชีววิทยาลัยจุลมณีอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ พันเอกพิเศษหญิงธัญญาสิริ ธันยสวัสดิ์ 2561ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   การส่งเสริมภาวะภูมิต้านทาน ผู้ป่วยผ่าตัด ในเรื่องของการให้ antibiotic prophylaxis นิตยา ไสยสมบัติ 2559ภายใน

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง

ลำดับ ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม วันที่ / ระยะเวลา หน่วยงานที่จัด / ประเภทของการพัฒนา ปีการศึกษา CNEU ที่ได้รับ
1
โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี • 2560-01-06
• 40 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2559 • 28.5
2
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่2" • 2560-07-26
• 16 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2559 • 0
3
ประชุมและเสนอผลงานวิจัย และประชุมสามัญประจำปี 2560 • 2560-08-24
• 16 ชั่วโมง
• สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
•ด้านวิชาการ
• 2560 • 0
4
โครงการอบรมให้ความรู้ทักษะและระบบการดูแลผู้ติดสารเสพติดในเครือข่าย เขตจังหวัดอุบลราชธานี • 2561-08-30
• 8 ชั่วโมง
• กลุ่มจิตเวช รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯ
•ด้านวิชาชีพ
• 2561 • 0

ภาระการสอน

ลำดับ รายวิชา ชั่วโมงทฤษฎี ชั่วโมงปฏิบัติ ชั่วโมงทดลอง ภาคเรียนที่ / ปีการศึกษา
1
822326 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 (หลักสูตร 2556) 0 372 372 1/2561
2
822327 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 (หลักสูตร 2556) 0 372 372 2/2561