ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย     ไฉไล ผาเงิน

โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ไฉไล ผาเงิน 2560ภายใน
2   การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายสถานศึกษากลางอำเภอ เดชอุดม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ไฉไล ผาเงิน 2560ภายใน
3   การศึกษาศรัทธาของประชาชนที่มีต่อพระเจ้าใหญ่อินแปง จังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะสื่อพุทธศิลป์ ไฉไล ผาเงิน 2559ภายใน
4   ความศรัทธาในศีล 5 ที่มีต่อการปฏิบัติตนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชธานี ไฉไล ผาเงิน 2559ภายใน
5   การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยทรัพยากรในท้องถิ่นชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 5E ไฉไล ผาเงิน 2561ภายใน
6   ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจมารดาในการให้นมแม่ที่มีทารกคลอดก่อนกำหนด ตึกเด็ก 2 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ไฉไล ผาเงิน 2561ภายนอก

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   การสำรวจทัศนคติในการเลือกคบเพื่อนของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ดรุณี คชพรหม 2560ภายใน

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง

ลำดับ ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม วันที่ / ระยะเวลา หน่วยงานที่จัด / ประเภทของการพัฒนา ปีการศึกษา CNEU ที่ได้รับ
1
โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี • 2560-03-06
• 40 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2559 • 28.5
2
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่2" • 2560-07-26
• 16 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2559 • 0
3
ประชุมวิชาการระดับชาติประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง “ก้าวทันโลกยุค ICT : ความร่วมมือเพื่อการบริหารการศึกษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ • 2561-03-22
• 16 ชั่วโมง
• สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย
•ด้านวิชาการ
• 2560 • 0
4
ประชุมวิชาการปริกำเนิดสัญจร ปี2561 รุ่นที่ 4 เรื่อง Practical Point in Perinatal Care • 2561-03-02
• 8 ชั่วโมง
• โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับ สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย
•ด้านวิชาการ
• 2560 • 0
5
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Application Kahoot • 2561-10-25
• 2 ชั่วโมง
• คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2561 • 0

ภาระการสอน

ลำดับ รายวิชา ชั่วโมงทฤษฎี ชั่วโมงปฏิบัติ ชั่วโมงทดลอง ภาคเรียนที่ / ปีการศึกษา
1
822202 กระบวนการพยาบาล (หลักสูตร 2556) 16 0 0 1/2561
2
822422 การบริหารการพยาบาล (หลักสูตร 2556) 11 0 0 1/2561
3
822432 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน (หลักสูตร 2556) 0 420 420 1/2561
4
822329 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (หลักสูตร 2556) 0 372 372 2/2561