ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย     รพีพรรณ สารสมัคร

โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีความว้าเหว่ รพีพรรณ สารสมัคร 2561ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
ไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง

ลำดับ ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม วันที่ / ระยะเวลา หน่วยงานที่จัด / ประเภทของการพัฒนา ปีการศึกษา CNEU ที่ได้รับ
1
งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2559 วันที่ 14-16 มิถุนายน 2559 • 2559-06-14
• 21 ชั่วโมง
• สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
•ด้านวิชาการ
• 2558 • 0
2
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน • 2559-07-02
• 7 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2558 • 6.5
3
อบรมเฉพาะทางสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 10 • 2560-02-06
• 4 เดือน ชั่วโมง
• วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ
•ด้านการเรียนการสอน
• 2559 • 50
4
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Application Kahoot • 2561-10-25
• 2 ชั่วโมง
• คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2561 • 0

ภาระการสอน

ลำดับ รายวิชา ชั่วโมงทฤษฎี ชั่วโมงปฏิบัติ ชั่วโมงทดลอง ภาคเรียนที่ / ปีการศึกษา
1
822326 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 (หลักสูตร 2556) 0 186 186 1/2561
2
822225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน (หลักสูตร 2556) 0 182 182 2/2561
3
822327 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 (หลักสูตร 2556) 0 372 372 2/2561
4
822321 การวิจัยทางการพยาบาล (หลักสูตร 2556) 0 0 0 3/2561
5
822209 การพยาบาลผู้สูงอายุ (หลักสูตร 2556) 9 0 0 3/2561