ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย     นาฎอนงค์ แฝงพงษ์

โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้เกมการศึกษาแบบจับคู่ นาฎอนงค์ แฝงพงษ์ 2560ภายใน
2   การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อผู้ปกครองในการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลอุ่นไอรักเลิศวัฒนา นาฎอนงค์ แฝงพงษ์ 2560ภายใน
3   ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกายของประชาชนในชุมชน ตำบลขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นาฎอนงค์ แฝงพงษ์ 2559ภายใน
4   ผลของการเล่านิทานโดยใช้บทบาทสมมติที่มีต่อทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย นาฎอนงค์ แฝงพงษ์ 2559ภายใน
5   ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคเรื้อรังของประชาชนวัยทำงานในเขตตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นาฎอนงค์ แฝงพงษ์ 2561ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
ไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง

ลำดับ ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม วันที่ / ระยะเวลา หน่วยงานที่จัด / ประเภทของการพัฒนา ปีการศึกษา CNEU ที่ได้รับ
1
ประชุมวิชาการ เรื่อง "โครงการพัฒนาระบบบริการ การดูแลเด็กติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (ด้านการสร้างเครือข่าย) และผู้ป่วยวัณโรคเด็กแบบองค์รวม" • 2559-11-22
• 16 ชั่วโมง
• โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2559 • 0
2
โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี • 2560-03-06
• 40 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2559 • 28.5
3
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่2" • 2560-07-26
• 16 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2559 • 0

ภาระการสอน

ลำดับ รายวิชา ชั่วโมงทฤษฎี ชั่วโมงปฏิบัติ ชั่วโมงทดลอง ภาคเรียนที่ / ปีการศึกษา
1
822419 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น (หลักสูตร 2556) 6 0 0 1/2561
2
822432 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน (หลักสูตร 2556) 0 420 420 1/2561
3
822206 พฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ (หลักสูตร 2556) 8 0 0 2/2561
4
822317 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 (หลักสูตร 2556) 8 0 0 2/2561
5
822329 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (หลักสูตร 2556) 0 372 372 2/2561
6
822320 สารสนเทศทางการพยาบาลและการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล (หลักสูตร 2556) 24 0 0 3/2561
7
822318 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 (หลักสูตร 2556) 5 0 0 3/2561