ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย     นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)

โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   ความสัมพันธ์ของพฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุกับคุณภาพชีวิต นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2556ภายใน
2   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพสมองของผู้สูงอายุ นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2557ภายใน
3   การพยาบาลเอื้ออาทรผู้สูงอายุตามการรับรู้ของผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2558ภายใน
4   ความชุกของภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ของผู้สูงอายุในชุมชน นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2560ภายใน
5   ทัศนคติของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตต่อผู้สูงอายุ นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2559ภายใน
6   ผลของการเรียนรู้ผ่านเกมส์ kahoot ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2561ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   การปรับตัวและการสนับสนุนด้านสังคมของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์ 2554ภายใน
2   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพระสงฆ์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ วนิดา หาจักร 2556ภายใน
3   ความชุกของภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ จังหวัดอุบลราชธานี ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ) 2557ภายใน
4   ความรู้และเจตคติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเกี่ยวกับการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ อรชร บุติพันดา 2557ภายใน
5   Health promotion model for dementia older adults prevention รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2557ภายใน
6   ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ในรายวิชาสารสนเทศนวตกรรมทางการพยาบาล ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ) 2559ภายใน
7   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พันเอกพิเศษหญิงธัญญาสิริ ธันยสวัสดิ์ 2561ภายใน
8   ผลของการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ 5- step ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ) 2561ภายใน


ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ    นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)
โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับชื่อโครงการบริการวิชาการ หัวหน้าโครงการบริการวิชาการปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันภาวะสมองเสื่อมเนื่องในวันอัลไซเมอร์โลก นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2558ภายใน
2   ชื่อโครงการ “ร่วมสร้างกำลังกาย ห่างไกลการหกล้ม” นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2560ภายใน


ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับชื่อโครงการทำนุบำรุงฯ หัวหน้าโครงการทำนุบำรุงฯปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   ประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2556ภายใน
2   รับน้องเข้าวัดปฏิบัติธรรม นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2556ภายใน
3   ทำบุญหอพัก นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2556ภายใน
4   โครงการวันไหว้ครู นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2555ภายใน
5   โครงการทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์ นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2555ภายใน
6   โครงการปฏิบัติธรรม นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2555ภายใน
7   โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2557ภายใน
8   โครงการค่ายปลูกจิตสำนึกพัฒนาคุณธรรมนักศึกษาใหม่ นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2557ภายใน
9   โครงการเตรียมสมองให้ฟิตเพื่อการคิดคำนวณที่แม่นยำ นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2557ภายใน
10   ทำบุญหอพัก นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2557ภายใน
11   บายศรีสู่ขวัญผู้สำเร็จการศึกษาและขอขมาอาจารย์ นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2557ภายใน
12   โครงการปัจฉิมนิเทศ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2557ภายใน
13   รดน้ำดำหัวผู้อาวุโสในวันสงกรานต์ นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2557ภายใน
14   สุขภาพดีด้วยภูมิปัญญาไทย นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2557ภายใน
15   เสริมทักษะภาษาอังกฤษในคลินิก นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2557ภายใน
16   ปลูกจิตสำนึกเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจระเบียบวินัยจราจร นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2557ภายใน
17   ชาวหอพักรักษ์สิ่งแวดล้อม นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2557ภายใน
18   โครงการพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน ปีการศึกษา 2557 นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2557ภายใน
19   แต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2557ภายใน
20   ทำบุญหอพัก นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2558ภายใน
21   รดน้ําดําหัวผู้ อาวุโสในวันสงกรานต์ นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2558ภายใน
22   บายศรีสู่ ขวัญผู้สําเร็จการศึกษาและขอขมาอาจารย์ นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2558ภายใน

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง

ลำดับ ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม วันที่ / ระยะเวลา หน่วยงานที่จัด / ประเภทของการพัฒนา ปีการศึกษา CNEU ที่ได้รับ
1
ประชุมวิชาการเรื่อง "Growing old with sec" ของคณะพยาบาลศาสตร์ urity and dignity: Interdisciplinary approach" ของวิทยาลัยสภากาชาด • 2559-05-12
• 14 ชั่วโมง
• -
•ด้านวิชาการ
• 2558 • -
2
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่1" • 2559-07-29
• 7 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2558 • -
3
ประชุมวิชาการเรื่อง "การเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ติอเชื้อเอชไอวีและโรคตับ" • 2559-02-12
• 7 ชั่วโมง
• โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์
•ด้านวิชาการ
• 2558 • -
4
โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ • 2559-01-04
• 35 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2558 • -
5
โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา • 2559-03-04
• 14 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2558 • -
6
โครงการการสัมมนาการเรียนการสอน “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยเกมส์ เพื่อ เสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” • 2559-07-28
• 7 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2558 • -
7
.โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน • 2559-07-02
• 7 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2558 • -
8
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "บูรณาการแนวคิดความปลอดภัยของผู้ป่วยในสถานศึกษา ด้านสาธารณสุข เขต10 • 2559-12-23
• 8 ชั่วโมง
• วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
•ด้านการเรียนการสอน
• 2559 • 0
9
โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ • 2560-03-06
• 40 ชั่วโมง
• ม.ราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2559 • 28.5
10
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ก้าวสู่มิติใหม่ : การบริการสุขภาพปฐมภูมิไทย ประจำปี 2560 • 2560-07-06
• 16 ชั่วโมง
• วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.อุบลราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2559 • 0
11
ประชุม มหกรรมวิชาการหลักประกันสุขภาพ สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี ปี 2560 “เติมฝัน ปันสุข ด้วยใจ วัยสูงอายุ” • 2560-08-24
• 16 ชั่วโมง
• สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2560 • 0
12
ประชุมวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 27 เรื่อง Smart Ageing in Smart 4.0 Society (สูงวัยสง่างามในสังคม 4.0) • 2561-01-08
• 24 ชั่วโมง
• คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด
•ด้านวิชาการ
• 2560 • 0
13
ประชุมวิชาการระดับชาติประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง “ก้าวทันโลกยุค ICT : ความร่วมมือเพื่อการบริหารการศึกษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ • 2561-03-22
• 16 ชั่วโมง
• สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
•ด้านวิชาการ
• 2560 • 0
14
ประชุมวิชาการปริกำเนิดสัญจร ปี 2561 รุ่นที่ 4 เรื่อง Practical Point in Perinatal Care • 2561-03-02
• 8 ชั่วโมง
• โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับ สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย
•ด้านวิชาการ
• 2560 • 0

ภาระการสอน

ลำดับ รายวิชา ชั่วโมงทฤษฎี ชั่วโมงปฏิบัติ ชั่วโมงทดลอง ภาคเรียนที่ / ปีการศึกษา
1
822209 การพยาบาลผู้สูงอายุ (หลักสูตร 2556) 25 0 0 1/2561
2
822326 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 (หลักสูตร 2556) 0 372 372 1/2561
3
822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล (หลักสูตร 2556) 3 0 0 2/2561
4
822327 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 (หลักสูตร 2556) 0 372 372 2/2561
5
822321 การวิจัยทางการพยาบาล (หลักสูตร 2556) 0 0 0 3/2561
6
822209 การพยาบาลผู้สูงอายุ (หลักสูตร 2556) 10 0 0 3/2561