ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย     ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ)

โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   The Influence of intrinsic motivation, extrinsic motivation, amotivation exercise behavior older person. ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ) 2556ภายใน
2   ความชุกของภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ จังหวัดอุบลราชธานี ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ) 2557ภายใน
3   ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 :กรณีศึกษานักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ปีการศึกษา 2558 ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ) 2558ภายใน
4   ทัศนคติต่อผู้สูงอายุของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ) 2560ภายใน
5   ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ในรายวิชาสารสนเทศนวตกรรมทางการพยาบาล ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ) 2559ภายใน
6   ผลของการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ 5- step ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ) 2561ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพสมองของผู้สูงอายุ นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2557ภายใน
2   Health promotion model for dementia older adults prevention รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2557ภายใน
3   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพระสงฆ์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ วนิดา หาจักร 2556ภายใน
4   ทัศนคติของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตต่อผู้สูงอายุ นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2559ภายใน
5   ผลของการเรียนรู้ผ่านเกมส์ kahoot ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2561ภายใน


ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ    ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ)
โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับชื่อโครงการบริการวิชาการ หัวหน้าโครงการบริการวิชาการปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   โครงการ สูงวัยอย่างมีคุณค่า นำพาสุขภาวะที่ยั่งยืน ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ) 2557ภายใน
2   ผู้สูงอายุพลแพนเข้มแข็ง ร่วมแรง เสริมสร้างกระดูก ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ) 2557ภายใน
3   โครงการสูงอายุร่วมใจ ใส่ใจดูแลเท้า ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ) 2557ภายใน
4   ผู้สูงวัยสู้ภัยสมองเสื่อม ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ) 2559ภายใน
5   การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันและดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ) 2561ภายใน

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง

ลำดับ ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม วันที่ / ระยะเวลา หน่วยงานที่จัด / ประเภทของการพัฒนา ปีการศึกษา CNEU ที่ได้รับ
1
ประชุมวิชาการเรื่อง "Growing old with sec" ของคณะพยาบาลศาสตร์ urity and dignity: Interdisciplinary approach" ของวิทยาลัยสภากาชาด • 2559-05-02
• 14 ชั่วโมง
• -
•ด้านวิชาการ
• 2558 • -
2
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่1" • 2559-07-29
• 7 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2558 • -
3
ประชุมวิชาการเรื่อง "การเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ติอเชื้อเอชไอวีและโรคตับ" • 2559-02-12
• 7 ชั่วโมง
• โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์
•ด้านวิชาการ
• 2558 • -
4
โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ • 2559-01-04
• 35 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2558 • 28.5
5
โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา • 2559-03-04
• 14 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2558 • -
6
โครงการการสัมมนาการเรียนการสอน “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยเกมส์ เพื่อ เสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” • 2559-07-28
• 7 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2558 • -
7
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน • 2559-07-02
• 7 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2558 • -
8
ประชุมสัมมนา เรื่อง "การปฏิรูปสถาบันสู่การพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ 21" • 2560-01-27
• 8 ชั่วโมง
• วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.ราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2559 • 0
9
โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ • 2560-03-06
• 40 ชั่วโมง
• ม.ราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2559 • 28.5
10
ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ก้าวสู่มิติใหม่ : การบริการสุขภาพปฐมภูมิไทย ประจำปี 2560 • 2560-07-06
• 16 ชั่วโมง
• วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.อุบลราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2559 • 0
11
ประชุม มหกรรมวิชาการหลักประกันสุขภาพ สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี ปี 2560 “เติมฝัน ปันสุข ด้วยใจ วัยสูงอายุ” • 2560-08-24
• 16 ชั่วโมง
• สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2560 • 0
12
ประชุมวิชาการระดับชาติฯ เรื่อง การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อหลักเรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศ เสริมพลัง การศึกษาวิชาชีพสุขภาพ” • 2560-11-06
• 24 ชั่วโมง
• มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช)
•ด้านวิชาการ
• 2560 • 0
13
ประชุม Update in General Surgery • 2562-01-17
• 12 ชั่วโมง
• รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯ
•ด้านวิชาชีพ
• 2561
14
ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนข้อเสนอชุดโครงการวิจัย • 0000-00-00
• ชั่วโมง

• 2561

ภาระการสอน

ลำดับ รายวิชา ชั่วโมงทฤษฎี ชั่วโมงปฏิบัติ ชั่วโมงทดลอง ภาคเรียนที่ / ปีการศึกษา
1
822203 การประเมินภาวะสุขภาพ (หลักสูตร 2556) 0 0 0 1/2561
2
822101 มโนทัศน์และทฤษฎีการพยาบาล (หลักสูตร 2556) 4 0 0 1/2561
3
822209 การพยาบาลผู้สูงอายุ (หลักสูตร 2556) 23 0 0 1/2561
4
822205 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ (หลักสูตร 2556) 14 0 0 2/2561
5
822207 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 (หลักสูตร 2556) 12 0 0 2/2561
6
822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล (หลักสูตร 2556) 3 0 0 2/2561
7
822225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน (หลักสูตร 2556) 0 182 182 2/2561
8
822320 สารสนเทศทางการพยาบาลและการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล (หลักสูตร 2556) 14 0 0 3/2561
9
822209 การพยาบาลผู้สูงอายุ (หลักสูตร 2556) 8 0 0 3/2561