ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย     ขวัญจิต เพ็งแป้น

โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   พฤติกรรมและอุปสรรคในการออกกำลังกายของประชาชนวัยผู้ใหญ่ตอนกลางในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ขวัญจิต เพ็งแป้น 2556ภายใน
2   เปรียบเทียบภาพลักษณ์พยาบาลวิชาชีพตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี ขวัญจิต เพ็งแป้น 2553ภายใน
3   ปฏิสัมพันธ์ขณะให้นมระหว่างมารดาวัยรุ่นและทารกเกิดก่อนกำหนด ขวัญจิต เพ็งแป้น 2554ภายใน
4   ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายต่อภาวะสุขภาพของประชาชนวัยผู้ใหญ่ดอนกลางในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ขวัญจิต เพ็งแป้น 2557ภายใน
5   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของเด็กวัยก่อนเรียนตามการรับรู้ของผู้ปกครอง ขวัญจิต เพ็งแป้น 2560ภายใน
6   การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสในเขตอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ขวัญจิต เพ็งแป้น 2560ภายใน
7   ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีต่อทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กวัยอนุบาล ขวัญจิต เพ็งแป้น 2560ภายใน
8   การป้องกันปัญหาภาวะสุขภาพของเด็กติดเกมออนไลน์ ขวัญจิต เพ็งแป้น 2559ภายใน
9   การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 2 “การวิจัย 4.0 เพื่อการพัฒนา ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี ขวัญจิต เพ็งแป้น 2559ภายใน
10   การศึกษาพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่เรียนภาษาอังกฤษกับครูอเมริกัน. ขวัญจิต เพ็งแป้น 2559ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
ไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล


ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ    ขวัญจิต เพ็งแป้น
โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับชื่อโครงการบริการวิชาการ หัวหน้าโครงการบริการวิชาการปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ขวัญจิต เพ็งแป้น 2556ภายใน
2   สอนน้องล้างมือ และแปรงฟันอย่างถูกวิธี ขวัญจิต เพ็งแป้น 2556ภายใน
3   โครงการ “สุขภาพดี ด้วยตัวหนูและผู้ดูแล” ขวัญจิต เพ็งแป้น 2558ภายใน

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง

ลำดับ ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม วันที่ / ระยะเวลา หน่วยงานที่จัด / ประเภทของการพัฒนา ปีการศึกษา CNEU ที่ได้รับ
1
ประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ "สุขภาพเด็กแห่งชาติ" ครั้งที่17 • 2559-06-22
• 21 ชั่วโมง
• สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
•ด้านวิชาการ
• 2558 • -
2
โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ • 2559-01-04
• 35 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2558 • 28.5
3
โครงการการสัมมนาการเรียนการสอน “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยเกมส์ เพื่อ เสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” • 2559-07-28
• 7 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2558 • -
4
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน • 2559-07-02
• 7 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2558 • -
5
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "บูรณาการแนวคิดความปลอดภัยของผู้ป่วยในสถานศึกษา ด้านสาธารณสุข เขต10 • 2559-12-23
• 8 ชั่วโมง
• วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
•ด้านการเรียนการสอน
• 2559 • 0
6
โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ • 2560-03-06
• 40 ชั่วโมง
• ม.ราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2559 • 28.5
7
ประชุมวิชาการระดับชาติประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง “ก้าวทันโลกยุค ICT : ความร่วมมือเพื่อการบริหารการศึกษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ • 2561-03-22
• 16 ชั่วโมง
• สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย
•ด้านวิชาการ
• 2560 • 0
8
ประชุมวิชาการปริกำเนิดสัญจร ปี2561 รุ่นที่ 4 เรื่อง Practical Point in Perinatal Care • 2561-03-02
• 8 ชั่วโมง
• โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับ สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย
•ด้านวิชาการ
• 2560 • 0

ภาระการสอน

ลำดับ รายวิชา ชั่วโมงทฤษฎี ชั่วโมงปฏิบัติ ชั่วโมงทดลอง ภาคเรียนที่ / ปีการศึกษา
1
822202 กระบวนการพยาบาล (หลักสูตร 2556) 16 0 0 1/2561
2
822204 การพยาบาลพื้นฐาน (หลักสูตร 2556) 0 0 0 1/2561
3
822215 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 (หลักสูตร 2556) 10 0 0 1/2561
4
822422 การบริหารการพยาบาล (หลักสูตร 2556) 10 0 0 1/2561
5
822316 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 (หลักสูตร 2556) 7 0 0 2/2561
6
822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล (หลักสูตร 2556) 12 0 0 2/2561
7
822329 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (หลักสูตร 2556) 0 372 372 2/2561
8
822321 การวิจัยทางการพยาบาล (หลักสูตร 2556) 0 0 0 3/2561
9
822215 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 (หลักสูตร 2556) 10 0 0 3/2561