ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย     วนิดา หาจักร

โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพระสงฆ์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ วนิดา หาจักร 2556ภายใน
2   ความชุก อาการและอาการแสดง ความรุนแรง และภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคสครับไทฟัส วนิดา หาจักร 2561ภายใน
3   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องโรคมาลาเรียของประชาชนในชุมชนพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดศรีสะเกษ วนิดา หาจักร 2561ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   Factors Affecting the Implementation of Quality Assurance of Education (QA) at Ratchathani University Klorklear Wajanawichakon 2556ภายใน
2   ความแตกฉานด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยหลังผ่าตัดลิ้นหัวใจ ภาวินี ศรีสันต์ 2561ภายใน


ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ    วนิดา หาจักร
โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับชื่อโครงการบริการวิชาการ หัวหน้าโครงการบริการวิชาการปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   สร้างรอยยิ้ม....ส่งพลังใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม วนิดา หาจักร 2556ภายใน


ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    วนิดา หาจักร
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับชื่อโครงการทำนุบำรุงฯ หัวหน้าโครงการทำนุบำรุงฯปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   โครงการปฏิบัติธรรม วนิดา หาจักร 2555ภายใน

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง

ลำดับ ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม วันที่ / ระยะเวลา หน่วยงานที่จัด / ประเภทของการพัฒนา ปีการศึกษา CNEU ที่ได้รับ
ไม่ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล

ภาระการสอน

ลำดับ รายวิชา ชั่วโมงทฤษฎี ชั่วโมงปฏิบัติ ชั่วโมงทดลอง ภาคเรียนที่ / ปีการศึกษา
1
822308 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 (หลักสูตร 2556) 30 0 0 2/2561
2
822327 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 (หลักสูตร 2556) 0 372 372 2/2561
3
822321 การวิจัยทางการพยาบาล (หลักสูตร 2556) 0 0 0 3/2561
4
822 101 มโนมติและทฤษฎีทางการพยาบาล (หลักสูตร 2561) 4 0 0 3/2561