ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย     เรืองอุไร อมรไชย

โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   ผลของการใช้สุนทรียสนทนาในกิจกรรมการประชุมปรึกษากรณีศึกษาทางการพยาบาล ระหว่างฝึกภาคปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล เรืองอุไร อมรไชย 2556ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   การรับรองคุณภาพและการให้เอกสารรับรอง : รูปแบบการประเมินที่เน้นคุณค่าจากทฤษฏีสู่การปฏิบัติ กุลธิดา กุลประฑีปัญญา 2556ภายใน

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง

ลำดับ ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม วันที่ / ระยะเวลา หน่วยงานที่จัด / ประเภทของการพัฒนา ปีการศึกษา CNEU ที่ได้รับ
ไม่ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล

ภาระการสอน

ลำดับ รายวิชา ชั่วโมงทฤษฎี ชั่วโมงปฏิบัติ ชั่วโมงทดลอง ภาคเรียนที่ / ปีการศึกษา
ไม่ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล