ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย     ณิชารีย์ โรจนกีรติกานต์

โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   รูปแบบการพัฒนาอนามัยชุมชนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนหมู่บ้านหนองฮี ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ณิชารีย์ โรจนกีรติกานต์ 2556ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
ไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล


ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ    ณิชารีย์ โรจนกีรติกานต์
โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับชื่อโครงการบริการวิชาการ หัวหน้าโครงการบริการวิชาการปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   อบรมทักษะชีวิตแก้ปัญหาเด็กติดเกมส์หมู่บ้านหนองหว้า ณิชารีย์ โรจนกีรติกานต์ 2555ภายใน
2   ส่งเสริมสัมพันธภาพครอบครัวสร้างรั้วต้านภัยยาเสพติดบ้านก้านเหลือง ณิชารีย์ โรจนกีรติกานต์ 2555ภายใน


ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    ณิชารีย์ โรจนกีรติกานต์
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับชื่อโครงการทำนุบำรุงฯ หัวหน้าโครงการทำนุบำรุงฯปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   โครงการเสริมสร้างคุณธรรมบูรณาการรับรายวิชาการพยาบาลอนมมัยชุมชน 2 ปีการศึกษา 2555 ณิชารีย์ โรจนกีรติกานต์ 2555ภายใน
2   โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ณิชารีย์ โรจนกีรติกานต์ 2555ภายใน

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง

ลำดับ ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม วันที่ / ระยะเวลา หน่วยงานที่จัด / ประเภทของการพัฒนา ปีการศึกษา CNEU ที่ได้รับ
ไม่ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล

ภาระการสอน

ลำดับ รายวิชา ชั่วโมงทฤษฎี ชั่วโมงปฏิบัติ ชั่วโมงทดลอง ภาคเรียนที่ / ปีการศึกษา
ไม่ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล